En skola för alla – möjligt även i Strängnäs

Det går inte att göra mer för mindre pengar. I budgetdebatten i Strängnäs och i valrörelsen har det alltid låtit som att alla vill göra skolan bättre. Skolan ska prioriteras, skolan ska satsas på. Skolresultaten ska bli bättre.

Vi litar på kommunens tjänstemän. När de säger att det kommer behövas mer pengar 2017 än 2016 så tror vi att de talar sanning. Det är inte alltid de får de pengar de vill ha, i Strängnäs mer regel än undantag att de inte får det. Det är förstås inte så konstigt, politik är att prioritera. Vill man ha en vettig omsorg om äldre så kan man inte ge alla pengar till skolan. Vill man undvika farliga situationer i trafiken så måste även investeringar ske för exempelvis rondeller och cykelbanor, alla pengarna kan inte gå till skolan.

Det är här vi skiljer oss från andra partier. Vi tycker liksom andra partier att skolans resultat måste upp och att sjukfrånvaron måste minska, då blir Strängnäs en mer attraktiv kommun för lärare och skolpersonal. Vi tycker däremot att det måste få kosta pengar, det är vi rätt ensamma om. När vi vill införa administrativa chefer i skolan, som kan vara chef över icke-pedagogisk personal och hantera administrationen så att rektorn kan ta det pedagogiska ledarskapet, så förstår vi att det kostar och föreslår att de pengarna tillförs. Vi föreslår inte att skolan ska genomföra åtgärderna utan extra finansiering, för vi förstår att det medför färre resurser för eleverna.

Det går inte att trolla med knäna. Det går inte att göra mer för mindre pengar. Det går förstås för det mesta att effektivisera administrativa processer. Det går att göra lärarnas arbete mer fokuserat på lärandet, men kanske inte som en kommunal åtgärd. Men inom skolan finns det naturliga gränser. Det går inte att effektivisera på lärartjänster utan att klasserna blir större och vissa elever inte får det stöd de skulle behöva. På marginalen går det förstås för en duktig lärare att hantera lite fler elever, men att förutsätta att skolan kan spara in pengar när skolkontoret säger att de skulle behöva mer pengar är inte seriöst.

Vi vill ha en skola i Strängnäs som uppfyller skollagens krav. Alla elever ska få det stöd de behöver för att nå sin egen högsta nivå.

”  I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. …”
– Skollagen 1 kap 4 §

Vad vi vill göra för riktiga satsningar på skolan
(totalt 31 miljoner i tillskott 2018)

Utökade resurser till skolor för att ge likvärdig skola (Salsa)
Vi vill ge skolorna en chans att sätta in extra resurser för att ge alla barn en faktisk chans att nå sin högsta förmåga i skolan. I vår budget ökar vi beloppet för Salsa (alltså socioekonomiskt fördelade medel till skolorna) med 60 miljoner, varav 20 miljoner är tillskott och 40 miljoner flyttat från den vanliga elevpengen.

Förutsättningarna för föräldrar att stötta barn i deras skolgång varierar på många sätt. En av de faktorer som Skolverket ser som viktiga är föräldrarnas utbildningsnivå. När eleverna gick ut skolan i nian 2016 så såg det ut så här.

Genomsnitt Friskolorna
(Asken, Montesori, Rogge)*
Genomsnitt kommunala skolor (Paulinska, Åker, Mariefred, Stallarholmen, Karinslund)*
 Föräldrarnas utbildning
(2 = gymnasium, 3= universitet/högskola)
2,51
(ex medelfamiljen har en förälder med gymnasieutbildning och en med högskola/universitet)
2,1
(ex. medelfamiljen har gymnasieutbildning)
Andel (%) som uppnått kunskapskraven (skolverkets modellberäkning) 90 %
(90 %)
62 %
(72 %)

(* Att ta medelvärdet på olika stora skolor kan bli lite fel, ta siffrorna som en indikation)

Skolverkets Salsamodell bygger på olika socioekonomiska faktorer, som föräldrarnas utbildning, andel pojkar i skolan, hur länge man gått i svensk skola och några till.

Det som är det stora misslyckandet här är att Skolverkets modell bedömer att 70 % av eleverna ska klara kunskapskraven i den kommunala skolan och det visar sig vara lite mycket (en skola stack ut i avvikelse). Skolverkets modell visade att 90 % skulle klara sig på friskolorna och 90 % gjorde det.

Som statistik sett så visar detta alltså att Skolverkets modell som bygger på elevernas socioekonomiska förutsättningar visade ganska rätt… och därmed har skolan misslyckats med att kompensera för elevernas förutsättningar. Hur väl medeleleven skulle klara sig var i princip förutbestämt innan den började skolan.

Utökade resurser för barn med behov av särskilt stöd (tilläggsbelopp)
Vi vill öka budgeten för tilläggsbelopp med tre miljoner och göra om kriterierna så att fler barn omfattas. Det är viktigt att skolorna har resurser att sätta in extra lärare eller ha mindre undervisningsgrupper för att stötta de barn som inte når sin högsta nivå i en vanlig klassrumssituation.

Biträdande rektorer/administrativt stöd/chefsstöd
Vi anser att det behövs ett stöd till rektorerna så att de kan fokusera på det pedagogiska ledarskapet och chefskapet över den pedagogiska personalen. För att det ska uppnås så behöver de avlastas en del administrativ styrning och få färre personer att vara chef över. Det kan lösas på flera sätt men vi anser att ett administrativt stöd i form av en administrativ chef per skola är ett steg i rätt riktning. Vi räknar med att det kostar ca 10 miljoner.

Kompetensutveckling
Att lära ut är att lära sig, men lärare behöver också få hålla sin nivå aktuell. Det gäller inte minst när nya tekniska hjälpmedel blir mer integrerade i pedagogiken. Då behövs kompetensutveckling. Vi sätter av 4 miljoner för det i vår budget.

Åtgärder för minskad sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron måste bli lägre. Det sliter på individen, på kollegorna, på elevernas resultat och i förlängningen på den kommunala ekonomin om lärare blir sjuka av sitt jobb. Vi öronmärkte ett tillskott på 5 miljoner i vår budget till personalbefrämjande åtgärder. Åtgärder som förstås ska vara de som varje individ eller skolenhet behöver för att sänka sjukfrånvaron. Det kan vara allt från en extra stödperson på skolan för att en sjukskriven lärare ska komma tillbaka eller en högt belastad lärare inte ska bli sjuk, eller bara ett trevligare arbetsrum.

Publicerat i Kommentarer och uttalanden | Etiketter , , , | 1 kommentar

När man blir äldre…

…ska man få välja att bo hemma och få hemtjänst

…ska man, när det blir för svårt att bo hemma även med hemtjänstens stöd, få flytta till särskilt boende eller trygghetsboende

…ska man kunna lära känna den hemtjänstpersonal som kommer och ger en stöd i vardagen – det ska inte vara nya personer hela tiden

…ska man kunna känna att personalen i hemtjänsten eller i särskilt boende har arbetsförhållanden som gör att arbetet kan ske utan stress och på en hög kvalitetsnivå.

Att bo hemma, eller inte

Valfrihet är viktigt, valfrihet som skapar kvalitet i livet. Som att kunna välja att bo kvar hemma med stöd av hemtjänsten. En bra hemtjänst ger frihet till de som behöver hjälp i vardagen. En bra hemtjänst ger också möjlighet för par att bo tillsammans fast att ens make/maka behöver mer stöd än vad man kan ge själv.

Valfrihet är också att kunna flytta till ett trygghetsboende. Ett trygghetsboende är lite som ett studentboende för äldre. Man bor lite mindre, lite närmre och med större gemensamhetsytor. Ett trygghetsboende har inte någon personal från kommunen, men det kan ju ofta vara smart att ha en hemtjänstgrupp placerad där eftersom många i kvarteret kan ha hemtjänst.

Trygghetsboende som det ser ut idag i Strängnäs kommun är egentligen som vilket 70+ boende som helst. Det är ofta nyproducerade lägenheter, med pris därefter och bostadskö. Ett trygghetsboende borde även det vara ett biståndsbeslut. Kommunen borde ha trygghetsboenden med personal/hemtjänsten, lite som ett särskilt boende för pigga äldre. Annars kan man kalla det för särskilt boende om man vill.

Valfrihet är också att få flytta till särskilt boende när det känns som att allt är beroende på hemtjänsten. När man inte kan gå ut längre. När man vill ha folk runt omkring sig för det mesta. Det ska inte vara svårt att få ett beslut om att flytta till särskilt boende. En person som känner sig utsatt och vill flytta till särskilt boende ska inte behöva orka slåss för det!

Kvinna inom omsorgen som pratar med man i rullstol

I vårt budgetförslag avsatte vi 160 miljoner i fastighetsinvestering för 2018 och 31 miljoner för personal och drift under 2019 för att ett nytt särskilt boende med 40 platser skulle kunna byggas. Det tror vi är lösningen på att ge fler plats på särskilt boende. Det gör också att en del av dem som bor på särskilt boende är äldre som behöver mindre stöd, till fördel för andra boende och personalen. Att ha andra boende i sin närhet som kan sällskapa gör att personer med Alzheimer försämras långsammare. En bra bonus för att låta de som vill flytta till särskilt boende.

Att ha hemtjänst

För många äldre är hemtjänsten en förutsättning för livskvalitet. Det betyder att hemtjänsten måste ha en bra kvalitet. Det betyder då också att personalen måste få en chans att göra sitt jobb. Bemanningen måste ha marginal för sjukdomar och frånvaro, beslutade timmar måste ge utrymme för att ge det stöd som är tänkt. Personalen ska förstås få möjlighet att utveckla sina kunskaper och ta del av nya rön om till exempel omsorgsteknologi, som de kan använda för att skapa en bättre hemtjänst.

Äldre kvinna som sitter och tittar på en kvinnlig omsorgspersonal som har händerna på kvinnans axlar

Vi vill riva upp LOV-systemet (LOV=lagen om valfrihetssystem, det vill säga valfriheten för privata företag att konkurrera med kommunerna). Det har skapat ett ineffektivt system, där resurser går åt till resor och administration… och vinster… istället för att lägga allt i hemtjänstens utförande. Om kommunen hade all hemtjänst skulle det innebära att antalet personal kan öka och att det blir kortare avstånd mellan dem som får hemtjänst. Då hade resurserna kunnat läggas på att stärka hemtjänsten och personalen, att minska antalet anställda per chef och få ned sjukfrånvaron. Att kunna välja ett privat företag istället för kommunen istället för att få bättre hemtjänst, är inte valfrihet som vi vill ha den.

Budget för de äldre

Om du vill läsa hela vårt budgetförslag så hittar du det här, Skuggbudget 2018-2020

Här är de förslag och satsningar som kan ses som kopplade helt eller delvis till äldre personer:

Inga besparingar på socialnämnden! (15 miljoner kr)

Våra förslag på förbättringar skulle falla platt med majoritetens sparförslag.

Försök inom omsorgen – 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön (6 miljoner kr)

I flera kommuner har försök gjorts med 6 timmars arbetsdag. Med bra resultat på exempelvis sjukfrånvaro och kvalitet.

Utbyggnad – särskilt boende (år 2019) (31 miljoner kr)

40 extra platser, ni ser fördelarna i texten ovan.

35 demensplatser (4,2 miljoner kr)

En demensplats på särskilt boende har lite högre personaltäthet, lite fler personer som kan stötta och hjälpa. Det är viktigt för många personer med demens som idag bor på plats med vanlig bemanning. Det är bra för personalen och för andra boende när personer med demens får egna resurser istället för att få andra boendes resurser.

Förberedelse återförande hemtjänst till kommunal drift (1,5 miljoner kr)

Genomförandet av LOV var inte bra, för mycket lämnades åt sidan och vi ser resultatet idag.

Ökat antal handläggare / arbetsmiljö (1,2 miljoner kr)

Det behövs mer resurser på socialkontoret. Både för handläggarnas arbetsmiljö och för det arbete som är viktigt för alla som behöver socialtjänstens hjälp.

Heltid som rättighet > ökad bemanning (9 miljoner kr)

Vi vill kombinera rätten till heltid med att låta det leda till ökad bemanning när de som vill går upp i tid.

Kompetensutveckling personal inom omsorg (2,5 miljoner kr)

Våra argument för att satsa på kompetensutveckling ser du i texten ovan.

Trygg och säker hemgång (4,5 miljoner kr)

Överenskommelsen med Landstinget kring hur det ska gå till när äldre kommer hem eller till särskilt boende efter en sjukhusvistelse kommer att göra det bättre för alla, för sjukhusen, omsorgen och de äldre. Det kostar däremot en del pengar.

Utökad larmpatrull (3,75 miljoner)

För att de som bor hemma med hemtjänst ska kunna känna sig trygga med att någon kommer snabbt när de trycker på larmet, eller när kamera visar att något är fel.

Socialbibliotekarie (0,6 miljoner kr)

För dig som inte så lätt kan komma till biblioteket, t.ex om man bor på särskilt boende, så är det bra att biblioteket kan komma till dig.

Utveckling av måltider för barn och äldre (0,5 miljoner kr)

Måltiden är så mycket mer än maten. Det är känslan, intrycken, sällskapet som kommer i samband med maten. Ett arbete behöver göras för inte minst de som får maten hemskickad.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hur kopplar vårt budgetförslag med de övergripande kommunala målen

Detta galleri innehåller 10 bilder.

Fler gallerier | Lämna en kommentar

Preliminär Skuggbudget 2018-2020

Skolresultaten ska upp, personalen ska kunna jobba utan att bli sjuka, de äldre som inte vill bo hemma längre ska få plats på särskilt boende. Nu krävs åtgärder och för det behövs resurser.

Den 19 juni tog kommunfullmäktige beslut om de preliminära budgetramarna för 2018-2020. De används för att verksamheterna ska kunna planera sin verksamhet och den slutliga budgeten fastställs i november. Vänsterpartiet lämnade in sitt förslag. I november tar fullmäktige beslut om den slutliga budgeten.

Moderaterna och Socialdemokraterna i majorieten håller fast vid gammelmoderaternas slagord ”Mer verksamhet för mindre pengar” i det förslag som kommunstyrelsen beslutade om. Vi vet ju alla att det egentligen betyder ”Mycket snack och lite verkstad”. Fina ord men i praktiken är det nedskärningar.

Ni kan läsa vårt pressmeddelande här: Pressmeddelande Ekonomisk plan 2018
Ni kan läsa hela förslaget här: Vänsterpartiet Strängnäs – Ekonomisk plan 2018-2020 med rambudget, med yrkande
Vill ni se hur våra förslag kopplar till de övergripande målen så läs här: Hur kopplar vårt budgetförslag med de övergripande kommunala målen

Har ni frågor? Hör av er! Klicka här för kontaktinfo: Kontakt / Våra företrädare

(diagrammen nedan har förkortade åtgärdsbeskrivningar av läsbarhetsskäl, exempelvis är ”Avveckling LOV” egentligen ”Förberedelse för avveckling av LOV”).

Skattehöjning?

Ja, vi föreslår skattehöjning med 92 öre 2018 och 40 öre 2019.
Nej, det finns inget syfte med hög kommunalskatt annat än att betala för verksamheten.
Ja, en skattehöjning behövs för att …

Vi vill lägga 73 miljoner mer till nämnderna än vad Socialdemokraterna och Moderaterna gör för 2018. Vi vill lägga 102 miljoner mer än förslagen för 2019-2020. Det finns förstås inte sådant utrymme i ekonomin utan en skattehöjning.

Strängnäs skolor gör i medel inte bra resultat och i några skolor når bara hälften av eleverna målen. Strängnäs är ett skolexempel på en segregerad skola. Det går att snacka en massa om vad som behöver göras, men snack betalar inte för fler lärare så att klasserna kan bli mindre i de skolor där eleverna behöver mer stöd. Snack betalar inte för en administrativ skolschefs lön, så att rektorn kan ägna sig åt det pedagogiska ledarskapet. Det krävs mer pengar till skolan och en fördelning av pengarna så att alla elever får en chans att nå målen.

För särskilt boende i Strängnäs visar Socialstyrelsens äldreguide att det är ungefär 1 personal på 4 boende. I exempelvis Enköping är det ungefär 1 personal på 3 boende. Det saknas mer än 100 demensplatser i Strängnäs kommun (äldre med demens behöver högre personaltäthet men många har vanligt personaltäthet).

Sjukfrånvaron i kommunen är högst i landet…. högst i landet!
Det skapar en stor användning av vikarier. Bristen på stabilitet gör det svårare att utveckla verksamheten och skapa en bra kvalitet. Det sliter på de som är sjuka och på de som fortfarande jobbar. Insatser för att hålla personalen friska och nöjda och samtidigt få tillbaka de som är sjuka kostar pengar. Vi vill prova 6- timmars arbetsdag, vi vill öka kompetensutvecklingen, vi vill anställa fler personer. Det går lätt att säga, men det måste betalas för.

De äldre i kommunen vill ha möjlighet att bo på särskilt boende när de känner sig för osäkra och ensamma hemma. Idag finns det inte plats. Vi vill skapa plats och det kostar en hel del pengar (därav en mycket stor investering 2018-2019 för fastighetsbolaget och skattehöjningen år 2019 för att betala för driften).

//

David Aronsson
Gruppledare i KF

Publicerat i Kommentarer och uttalanden, Politiska dokument | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Är författningssamlingen aktuell?

INTERPELLATION

Till kommunalrådet Jacob Högfeldt

I 3 kap 30 § i Kommunallagen står det att “Gällande kommunala föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens eller landstingets webbplats”. Därför antog KS 2014-02-14 en policy angående uppdatering av författningssamlingen. Enligt den ska varje kontor meddela stabsavdelningen om nya dokument skapas eller några ändringar sker i de befintliga.

Taxor är tvingande att ha i författningssamlingen, men ett flertal av dem i samlingen är gamla. Taxa 2010 för uppdragsverksamhet är nog äldst, men flera är från 2015.

Arkivbeskrivning för BUN är från 2007, vilket i och för sig kan vara den senaste versionen.

Strängnäs kommun har också valt att ha flera olika typer av dokument i författningssamlingen, inte bara de föreskrifter som det är lagkrav på att ha där.

Författningssamlingen har tyvärr blivit som en gammal Sfi-fi bok, där åren har passerat handlingen.  Ett exempel är Biblioteksplanen som hänvisar till Vision 2010. Flera av planerna i författningssamlingen är gamla eller slutat vara giltiga. Vissa har inte bara ersatts genom nya beslut, de finns i två versioner i författningssamlingen.

Ett flertal dokument i författningssamlingen hade redan slutat att gälla när styrdokumentet om uppdatering antogs av KS i feb 2014.

Vänsterpartiet vill mot denna bakgrund ställa följande frågor:

 • Hur ska medborgarna veta om det är gällande föreskrifter som ligger där om samlingen i vissa delar uppenbarligen inte uppdateras?
 • Ingår författningssamlingen i internkontrollen?
 • Följer kommunen lagkravet kring författningssamling?
 • Vilka åtgärder innehåller kontorens/nämndernas rutiner för uppdatering av samlingen efter nya beslut?

David Aronsson, Vänsterpartiet

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Interpellation – Reducerad tid i hemtjänsten

(Svaret på interpellationen kan ni läsa här: http://www.strangnas.se/globalassets/upload/kommun-och-politik/kallelser-och-protokoll/01-kommunfullmaktige/2016/10-oktober/06.-interpellation-for-besvarande-om-reducerad-tid-i-hemtjansten.pdf)
(Interpellationsdebatten kan ni se här: http://strangnas.webcasterplay.net/More.aspx?ID=583FF33E-ACA9-4E1A-AE4F-3A0B4F94B5B0)

Till:  Socialnämndens ordförande

När nya riktlinjer för biståndshandläggning antogs i Socialnämnden i augusti så var syftet att …

“Föreslagen revidering av riktlinjerna är en del i det arbete som pågår för att öka träffsäkerheten vid beställning av hemtjänstinsatser samt minska volymen Biståndsbedömda och därmed utförda timmar för insatser i ordinärt boende.”

Nämnden har också på samma möte i augusti antagit bland annat dessa mål för 2017.

“C2 Tryggheten inom äldreomsorgen ska öka.

D2 Sjukfrånvaron ska minska inom alla verksamheter.

E1 Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och kostnaderna ska ligga i nivå med jämförbara kommuner.”

Om den totala volymen minskar så kommer kostnaden per timme att öka. Andelen fasta kostnader blir högre, spilltiden blir en större del av insatserna om antal timmar minskar mer än relativt antal personer. Detta skulle medföra ett ökat tryck på hemtjänsten avseende fortsatta besparingar i förhållande till fastslagen timkostnad, med den följdeffekt det kan ha på förutsättningarna att sänka sjukfrånvaron.

Ingen kan väl idag på allvar hävda att problemet med hemtjänsten är att det finns för mycket tid för omsorg och stöd. Det var i och för sig bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet som reserverade sig mot beslutet, så övriga partier ser uppenbarligen hemtjänstens bekymmer som primärt ekonomiska (att de beslutade insatserna/hemtjänsten kostar för mycket).

Jag har följande frågor…

 1. Hur mycket total tid per år tänker nämnden spara in på att genomföra dessa riktlinjer?
 2. Vad innebär den minskade tiden i total kostnadsminskning per år?
 3. Kommer tiden bara sparas genom att antalet personer som har hemtjänstinsatser minskar eller kommer det även (eller främst) bli en sänkning av tilldelad tid per person?
 4. Vad är nämndens bedömning av hur många personer som får mindre tid respektive ingen tid alls efter att riktlinjerna fått fullt genomslag?
 5. Hur gynnar beslutet om nya riktlinjer en minskning av sjukfrånvaron inom hemtjänsten?
  Har socialnämnden genom att anta dessa riktlinjer frångått den tidigare uttalade målsättningen att så långt det är möjligt satsa på ordinärt boende i stället för särskilt boende?
 6. Hur kan ett beslut som syftar till att sänka kostnaderna/antal timmar anges i beslutsunderlaget som att inte ha några ekonomiska konsekvenser?

 

David Aronsson

Vänsterpartiet Strängnäs

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Interpellation angående handlingsplaner om hantering av sexuella trakasserier – BUN

(Ni kan läsa interpellationssvaret här: http://www.strangnas.se/globalassets/upload/kommun-och-politik/kallelser-och-protokoll/01-kommunfullmaktige/2016/09-september/04.-interpellation-till-buns-ordforande-angaende-handlingsplaner-om-hantering-av-sexuella-trakasserier.pdf)
(Ni kan tyvärr inte se interpellationsdebatten så september inte ligger ute på kommunens hemsida, http://strangnas.webcasterplay.net/Default.aspx)

Till: BUN ordf. (likalydande interpellationer med anpassade frågor lämnades även till KS ordf och till Socialnämndens ordf)

Män är problemet. Det är lätt konstaterat att om män slutade att trakassera tjejer och kvinnor och slutade göra sexuella övergrepp så skulle statistiken se helt annorlunda ut, och mycket bättre. Som man är det lätt att känna sig utpekad och misstänkliggjord, men det går inte att ducka för att det är en berättigad misstanke.

Vi är däremot alla en del av ett system som har en alldeles för hög acceptans för att tjejer och kvinnor utsätts för detta. Vi har alla kollegor, vänner, barn och syskon som både är en del av och utsätts av systemet, där kan vi göra skillnad på ett personligt plan. Vi som politiker kan påverka strukturer på ett annat sätt.

Det finns två(?) övergripande handlingsplaner som hanterar sexuella trakasserier i den kommunala författningssamlingen, ingen av dem verkar vara helt nya. En rimlig uppdateringstid för planer är vart femte år, vilket då är 2016 för den handlingsplan som gäller förskola och skola och 2017 för den som gäller kommunens anställda (inom andra områden?).

Frågor:

 1. Är en uppdatering av den kommunövergripande handlingsplanen för kommunens anställda planerad i närtid?
 2. Varför reglerar inte den övergripande planen även agerande i situationer där elever utsätter andra elever för trakasserier eller övergrepp? Kommer det att åtgärdas i framtida revideringar?
 3. Har alla kommunala skolor och förskolor reviderade likabehandlingsplaner enligt den övergripande handlingsplanen?
 4. Är du nöjd med innehållet i de kommunala skolornas likabehandlingsplaner? Medför de att alla verbala och fysiska trakasserier, som oönskad beröring, resulterar i en motverkande/repressiv åtgärd från skolans personal riktad mot förövaren?
 5. Hur följs skolornas prestation inom detta område upp och vad visar uppföljningen?
 6. Vissa likabehandlingsplaner ser ganska olika ut från varandra, hur sker samarbete mellan skolorna i dessa frågor?
 7. Arbetar kommunen och de enskilda enheterna med att motverka att trakasserier fortfarande i för stor utsträckning inte bedöms utifrån den utsattes situation/uppfattning av händelsen? Hur sker detta arbete? Gärna med exempel på konkreta åtgärder.

David Aronsson
Vänsterpartiet Strängnäs

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Café Radikal – Tillväxt till livs eller tillväxt till döds – Birger Schlaug 17 nov

Cafe Radikal Birger Schlaug

Publicerat i Café Radikal | Lämna en kommentar

Motion: Ändring av arbetsordningen avseende interpellationer m.m.

I kommunallagens 5 kapitel 63 § föreskrivs fullmäktige att i en arbetsordning beskriva de ytterligare föreskrifter som behövs för fullmäktiges sammanträden. Vad fullmäktiges arbetsordning ska innehålla framgår av 64 §. En av de områden som ska vara med är (punkt 8) handläggning av motioner, interpellationer och frågor.

I kommunallagens 5 kap 49 – 56 §§ regleras interpellationer och frågor. Likheterna är slående på sådant sätt är att de paragrafer som reglerar interpellationer i huvudsak gäller även frågor, med skillnad att frågor inte behöver/ska vara försedda med motivering. Det framgår av propositionen att lagen ska läsas så att Fullmäktiges ordförande kan vägra att behandla frågor som är av interpellationskaraktär. Av 52 § framgår bland annat att Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Den 23 februari 2015 antogs den senaste versionen av fullmäktiges arbetsordning. I 26 – 27 §§ regleras vissa tillägg till kommunallagen avseende handläggning av interpellationer och frågor. Enligt arbetsordningen får frågor ställas till fullmäktiges ordförande, detta förtydligande saknas för interpellationer.

Fullmäktiges presidium har idag en faktisk handläggning som får tolkas som att den syftar till att ge interpellanter (och motionärer) en chans att korrigera inlämnad handling så att den enligt presidiet blir i enlighet med arbetsordning och kommunallag. Det är ett bra sätt att undvika repeterad hantering av interpellationer och motioner som har mindre fel. Att den beredningen medför att interpellationer förhindras att behandlas (läggas på KF dagordning) är dock felriktat. Att fullmäktiges presidium utan protokollföring beslutar att enligt kommunallagen inlämnade handlingar inte ska få behandlas kan inte vara i enlighet med grundläggande förvaltningsprinciper eller offentlighetsprincipen. Presidiets behandling av ärenden bör framgå av arbetsordningen för att vara transparent och reglerad.

Förslag
5 § i arbetsordningen som reglerar presidiets uppdrag innehåller inget avseende hanteringen av ärenden och inkomna handlingar. Idag gör presidiet beredande handläggning vilken bör framgå av arbetsordningen.

Av 10 § framgår att ordförande bestämmer vilka handlingar som skickas till ledamöter och ersättare. Det är en rimlig hantering men det är i fullmäktiges intresse att se vilka handlingar som kommer in till fullmäktige och som ingår i fullmäktiges beslutsansvar. Minst alla ärenden som är formulerade som interpellationer och motioner (som per definition lämnas av fullmäktigeledamöter) bör alltid tas upp på dagordningen samt distribueras till fullmäktige. Fullmäktige bör alltid få möjlighet att utöva det ansvar som det har i att avgöra om ärenden får framställas.

Eftersom fullmäktiges presidium har ansvar för viktiga frågor som arbetssätt inom förtroendemannaorganisationen, lokaldemokrati, medborgardialog etc. bör frågor och interpellationer kunna ställas till presidiet inom åtminstone detta område, eftersom ingen annan ansvarig förtroendevald finns. Det framgår av arbetsordningen att så kan ske gällande frågor. Det bör utökas till interpellationer för att kunna ställa mer komplexa frågor och inhämta större mängder information än vad som är tillåtet vid en fråga.

Jag yrkar att

1. Fullmäktiges arbetsordning 5 § ändras i huvudsak enligt följande

Nuvarande Ändring
Presidiet ska utifrån ett fullmäktigeperspektiv ansvara för att utveckla lokaldemokrati, medborgardialog och arbetssätt inom förtroendemannaorganisationen,samt vara remissinstans för demokratifrågor. Arbetet ska stärkafullmäktige som beslutande organ, vitalisera det politiska arbetet i hela organisationen samt utveckla kvaliteten i det politiska beslutsfattandet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid sammanträde …

Presidiet ska utifrån ett fullmäktigeperspektiv ansvara för att utveckla lokaldemokrati, medborgardialog och arbetssätt inom förtroendemannaorganisationen,samt vara remissinstans för demokratifrågor. Arbetet ska stärkafullmäktige som beslutande organ, vitalisera det politiska arbetet i hela organisationen samt utveckla kvaliteten i det politiska beslutsfattandet.

 

Presidiet ska granska inkomna motioner, interpellationer och medborgarförslag och uppmärksamma de/den inlämnande personen på formalia eller detaljer som enligt presidiets bedömning förhindrar behandling, framställan eller genomgörande av förslaget.

 

Protokoll eller mötesanteckningar ska föras vid presidiets möten.

 

Vid sammanträde …

 

 1. Fullmäktiges arbetsordning 10 § ändras i huvudsak enligt följande
Nuvarande Ändring
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

 

 

 

Kommunstyrelsens och …

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.Ärenden utformade som interpellationer eller motioner som lämnats in före kungörelse av ett fullmäktigesammanträde ska alltid komma upp för behandling på det aktuella sammanträdet.

 

Kommunstyrelsens och …


 1. Fullmäktiges arbetsordning 26 § ändras i huvudsak enligt följande
Nuvarande Ändring
En ledamot får ställa en interpellation till ordföranden i en nämnd ellerfullmäktigeberedning. 

 

 

 

 

En interpellation …

En ledamot får ställa en interpellation till ordföranden i en nämnd, fullmäktigeberedning eller i fullmäktige.En interpellation ställd till ordföranden i fullmäktige får endast beröra lokaldemokrati, medborgardialog och arbetssätt inom förtroendemannaorganisationen (inkluderande fullmäktiges handläggning avseende formalia, processer och handläggningstider).

 

En interpellation ….

 

 

David Aronsson

Vänsterpartiet Strängnäs

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , | Lämna en kommentar

Interpellation – Hur jobbar presidiet?

(Denna interpellation har än så länge fastnat hos presidiet innan behandling i fullmäktige, på grund av att fullmäktiges ordförande inte nämns som övriga av fullmäktige beslutade mottagare av interpellationer)

Mottagare: Leif Lindström , KF ordförande

Jag vill börja med att klargöra att detta inte är dold kritik eller smygargumentation. Även om jag villigt erkänner att det var Sverigedemokraternas motion, exemplet nedan, som föranleder denna interpellation (något sorts sista-droppen-princip). Det är ett ärligt menat försök att få en diskussion kring fullmäktigepresidiets roll.

Presidiet har som jag ser det en viktig roll i att styra vilka ärenden som tas upp på fullmäktige samt även att ge ledamöterna vägledning kring fullmäktiges roll och kompetensområde.

När motioner och interpellationer tas upp för första beslut kring om de får framställas eller inte så går det normalt väldigt fort. Du som kommunfullmäktiges ordförande hinner ibland knappt läsa klart ärendemeningen innan du konstaterar att det inte finns någon på talarlistan och att fullmäktige kan gå till beslut. Oftast inväntas inga reaktioner från fullmäktige utan du som ordförande tolkar KFs mening och beslutar i nästan ett andetag.

Jag tycker att det ibland, betoning på ibland, har medfört att ärenden fått framställas när de egentligen skulle krävt viss bearbetning och resonemang/diskussion för att iallafall jag skulle tycka att frågan om de fick framställas är helt klargjord.

Fullmäktiges och nämndernas uppgifter klargörs i kommunallagen.

9 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst
1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommunen eller landstinget, och
9. extra val till fullmäktige.
   Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i denna lag eller i andra författningar. Lag (2010:1414).

13 § Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning skall handha.
   Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem.

ExempelPå fullmäktige i februari la Sverigedemokraterna fram en motion som heter ”Gemensamt policydokument mellan partier gällande vid tal/torgmöten osv.”. Den syftar till att ta fram ett policydokument som reglerar politiska partier (måste ses som partiernas medlemmars) agerande vid andra partiers sammankomster.

Eftersom den framställs som en motion och inte informellt mellan partier så förutsätter jag att KF eller den nämnd KF delegerar till tar beslut i frågan. I detta fall beslutades att KF skulle ta beslut i frågan (i och med remittering till KS och ingen delegation).

Det jag då ställer mig frågande till i detta exempel är hur den motionen ligger inom KFs kompetensområde. KFs beslut gäller den kommunala verksamheten och allmänheten genom ex. ordningsföreskrifter. KF kan inte anses ha beslutanderätt genom ordningsföreskrifter i frågor som gäller grundlagsskyddade frågor, som yttrandefrihet. KF kan inte besluta kring något som ska gälla för de politiska partierna utanför fullmäktigesalen och den kommunala verksamheten. Fullmäktige har inget mandat att besluta om ordningsföreskrifter för politiska partiers medlemmar, annat än som kommunmedborgare.

Hur ska då fullmäktige kunna ta beslut i denna motion? Varför får den då framställas?

Frågeställningen

 1. Hur arbetar presidiet rent praktiskt med förberedande arbete inför att motioner och interpellationer framställs?
 2. Hur skulle presidiet agera om det uppstår tveksamhet ifall en motion eller interpellation verkligen får framställas?
  a.       Låter presidiet motioner och interpellationer som i praktiken inte kan beslutas eller besvaras ändå framställas för beredning?
  b.      Kontaktar presidiet gruppledare och framställande ledamot/-möter om det uppstår frågetecken?
 3. Hur ser presidiet på att alltid ta en exempelvis 10 sekunder paus mellan ärendemening, tolkning av fullmäktiges mening och beslut så att vi aningens tröga ledamöter hinner reagera? På ett standardlångt KF-möte blir det 10-talet minuter längre möte.

David Aronsson
Vänsterpartiet Strängnäs

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar