Personalen

En förutsättning för en god arbetsmiljö är känslan av att kunna påverka innehållet i sitt arbete. Det är inte möjligt om det inte finns tidsmässigt utrymme för kvalitetsdiskussioner och prioriteringar. Tid måste finnas för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Situationen med allt högre sjuktal inom förskola, skola och inom omsorgen visar att arbetsmiljön där snabbt måste förbättras.

Strängnäs kommun ska vara en bra arbetsgivare och en effektiv organisation där verksamheten är fri från organisatoriska flaskhalsar som skapar ineffektivitet och irritation hos de anställda. Ett fortsatt effektiviseringsarbete är viktigt för att ge personalen möjlighet att i större utsträckning styra sin arbetsdag och möjliggöra för kvalitetsarbete.

Arbete med paus mitt i arbetspasset, så kallade delade turer, skapar en långsiktigt ohållbar livssituation för många. Speciellt för de som har barn eller som inte jobbar nära hemmet. Vi anser att det inte är en acceptabel personalpolitik att organisera verksamheter på sådant sätt att delade turer behövs.

Kommunen ska ha ett aktivt arbete för att hålla ned sjukfrånvaron och ge stöd för att de anställda ska kunna förbättra sin hälsa. För verksamheter med hög smittorisk så ska smittspridning aktivt motarbetas, exempelvis genom rätt till arbetskläder och genom borttagna karensdagar för sjukfrånvaro så att sjuknärvaro minskas.

Alla som jobbar inom kommunen ska ha rätt till heltid. Om någon behöver kortare arbetstid ska det också kunna beviljas.

Verksamheten ska vara så stabil och välplanerad att ingen personal behöver varslas. Om organisationen behöver minskas så ska det ske välplanerat genom naturlig avgång.

Vi vill påbörja ett arbete mot 6 timmars arbetsdag genom att genomföra försök med sänkt arbetstid i högt belastade verksamheter med mycket personkontakt och hög sjukfrånvaro.