Lokal demokrati

Dagens verklighet präglas av ett ökat avstånd mellan allmänhet och politiker. För många människor innebär den också en känsla av maktlöshet inför de små möjligheterna att påverka politiska beslut. Vänsterpartiet kommer att göra allt för att bryta denna olyckliga trend. Vi menar att människornas kraft skall tas till vara och att vi tillsammans skall försöka förnya samhället. Kvinnor måste ges möjligheter att erövra större politisk makt. Vi behöver kort sagt fler människor som aktivt deltar i samhällsutvecklingen.

Vi vill utveckla och fördjupa den lokala demokratin. Representativ demokrati får aldrig innebära att de direkta kontakterna mellan medborgare och politiker inskränker sig till en valrörelse vart fjärde år, en levande demokrati kräver mer. Det krävs en ständig dialog mellan politiker och befolkning. För framtiden fyller ungdomsrådet en viktig funktion i denna dialog. Likaså tycker vi att alla nämndmöten ska vara öppna ifall kommunallagen medger det.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
människor får insyn i och inflytande över den dagliga samhälleliga verksamheten. Av den anledningen säger Vänsterpartiet nej till privatisering och bolagisering i Strängnäs kommun

Privatisering medför bland annat försämrade möjligheter till nödvändig insyn, vilket konkret innebär att det saknas inblick i hur skattefinansierade verksamheter utövas. Nyckelordet för hur kommunal verksamhet i stället skall bedrivas, måste vara brukarinflytande. Vi vill att brukarna, alltså de som använder kommunal service, tillsammans med de anställda ska styra verksamheten utifrån de politisk fastställda övergripande målen.

Kommunen ska ha en välfungerande och effektiv politisk styrning. I det ingår att stärka de befintliga organen genom att kompetens och engagemang inte späds ut på flera politiska nivåer. Fullmäktige och kommunstyrelsen behöver stärkas och få ett bättre grepp på verksamheter och beslutsuppföljning.

Den politiska organisationen har under en längre tid haft problem med att ta sitt ansvar för beslut och dess genomförande. Obalansen mellan de olika nämndernas ekonomiska tyngd har också blivit tydligare. Vi ser därför ett behov av att organisera politiken på ett annat sätt.

Kulturnämnden, teknik- och fritidsnämnden, plan- och byggnämnden samt frågor gällande hållbarhet bör samordnas till en nämnd för samhällsbyggnadsfrågor. Myndighetsutövning inom miljö, livsmedelskontroll och hälsoskydd bör fortsätta att hanteras i en egen nämnd.

För att stärka kommunfullmäktige inom samma områden så vill vi ha en ny fullmäktigeberedning, för hållbar utveckling. Det borde även finnas en beredning för barn- och ungdomsfrågor.