Den kommunala ekonomin

Strängnäs kommun har en stor skuldbörda inom de kommunala bolagen. Att Strängnäs kommuns bolag har en hög låneskuld ser vi inte som konstigt, då stora investeringar krävs för att tillgodose kraven på kommunal service i form av bland annat fler förskolor, äldreboenden och bostäder för unga vuxna. Detta sker som ett resultat av en snabb ökning av invånarantalet i kommunen. Likaså har stora miljöinvesteringar tidigare gjorts (främst kraftvärmeverket).

Det är viktigt att de investeringar som sker inom kommunen och de kommunala bolagen kan självfinansieras. En ökad räntenivå kan bli besvärlig för kommunen och fortsatt lånefinansiering behöver begränsas. Den kommunala verksamheten måste budgeteras så att den går med ett stabilt överskott. Strävan att hålla ett överskott i budgeten får däremot inte gå ut över verksamhetens kvalitet utan måste finansieras genom effektivitet och ökade skatteintäkter. Strängnäs kommun kan bidra till detta genom att inte kräva utdelning från bolagen, så att verksamheternas hyror kan hållas ned och bolagens ekonomi blir bättre.

En fortsatt utbyggnad av hyresbostäder är viktig. Vi ser inga fördelar och många nackdelar med utförsäljning av det allmännyttiga bostadsbeståndet, även för att kunna bygga nytt. Det kommunala bostadsbolaget behöver också säkerställa att renoveringar av lägenheter inte bidrar till hyreshöjningar.

Vi anser att kommunen under många år har byggt upp en ”verksamhetsskuld”. En skuld som bland annat består av skolor med för lite resurser, omsorgspersonal som jobbar för hårt och vägar med hål i. Verksamhetsskulden syns inte minst i ett av Sveriges allra högsta frånvarotal, i få kommuner är personalen så mycket och så ofta sjuka som i Strängnäs. Anledningen till detta är att de styrande majoriteterna prioriterade låg skatt på ett sådant sätt att verksamheten blev lidande. År ut och år in hittade majoriteten på besparingar som skulle täcka frånvaron av en skattejustering, besparingar som i stort inte hade någon effekt mer än att öka på verksamhetsskulden. Det var inte långsiktigt hållbart och det kommer ta tid att rätta till.