Vänsterpartiets Strängnäs, en välfungerande kommun

Dagens verklighet präglas av ett ökat avstånd mellan allmänhet och politiker. För många människor innebär den också en känsla av maktlöshet inför de små möjligheterna att påverka politiska beslut. Vänsterpartiet kommer att göra allt för att bryta denna olyckliga trend. Vi menar att människors kraft ska tas till vara och att vi tillsammans skall försöka förnya samhället. Kvinnor måste ges möjligheter att erövra större politisk makt. Vi behöver kort sagt fler människor som aktivt deltar i samhällsutvecklingen.

Vi vill utveckla och fördjupa den lokala demokratin. Representativ demokrati får aldrig innebära att de direkta kontakterna mellan medborgare och politiker inskränker sig till en valrörelse vart fjärde år, en levande demokrati kräver mer. Det krävs en ständig dialog mellan politiker och befolkning. För framtiden fyller ungdomsrådet en viktig funktion i denna dialog. Likaså tycker vi att alla nämndmöten ska vara öppna ifall kommunallagen medger det.

Kommunen består som bekant av ett flertal tätorter och en omfattande landsbygd. De boende måste ges möjlighet att påverka besluten på sin egen ort. Därför behöver ett system för lokal demokrati utformas tillsammans med medborgarna.

Privatisering medför bland annat försämrade möjligheter till nödvändig insyn, vilket konkret innebär att det saknas inblick i hur skattefinansierade verksamheter utövas. Nyckelordet för hur kommunal verksamhet i stället skall bedrivas, måste vara brukarinflytande. Vi vill att brukarna, alltså de som använder kommunal service, tillsammans med de anställda ska styra verksamheten utifrån de politisk fastställda övergripande målen.

Kommunen ska ha en välfungerande och effektiv politisk styrning. I det ingår att stärka de befintliga organen genom att kompetens och engagemang utvecklas med utbildning och bred information från förvaltningen. Fullmäktige och kommunstyrelsen behöver stärkas och få ett bättre grepp på verksamheter och beslutsuppföljning.