Vänsterpartiets Strängnäs, en välfungerande kommun

Lokal demokrati

Dagens verklighet präglas av ett ökat avstånd mellan allmänhet och politiker. För många människor innebär den också en känsla av maktlöshet inför de små möjligheterna att påverka politiska beslut. Vänsterpartiet kommer att göra allt för att bryta denna olyckliga trend. Vi menar att människornas kraft skall tas till vara och att vi tillsammans skall försöka förnya samhället. Kvinnor måste ges möjligheter att erövra större politisk makt. Vi behöver kort sagt fler människor som aktivt deltar i samhällsutvecklingen.

Vi vill utveckla och fördjupa den lokala demokratin. Representativ demokrati får aldrig innebära att de direkta kontakterna mellan medborgare och politiker inskränker sig till en valrörelse vart fjärde år, en levande demokrati kräver mer. Det krävs en ständig dialog mellan politiker och befolkning. För framtiden fyller ungdomsrådet en viktig funktion i denna dialog. Likaså tycker vi att alla nämndmöten ska vara öppna ifall kommunallagen medger det.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
människor får insyn i och inflytande över den dagliga samhälleliga verksamheten. Av den anledningen säger Vänsterpartiet nej till privatisering och bolagisering i Strängnäs kommun

Privatisering medför bland annat försämrade möjligheter till nödvändig insyn, vilket konkret innebär att det saknas inblick i hur skattefinansierade verksamheter utövas. Nyckelordet för hur kommunal verksamhet i stället skall bedrivas, måste vara brukarinflytande. Vi vill att brukarna, alltså de som använder kommunal service, tillsammans med de anställda ska styra verksamheten utifrån de politisk fastställda övergripande målen.

Kommunen ska ha en välfungerande och effektiv politisk styrning. I det ingår att stärka de befintliga organen genom att kompetens och engagemang inte späds ut på flera politiska nivåer. Fullmäktige och kommunstyrelsen behöver stärkas och få ett bättre grepp på verksamheter och beslutsuppföljning.

Den politiska organisationen har under en längre tid haft problem med att ta sitt ansvar för beslut och dess genomförande. Obalansen mellan de olika nämndernas ekonomiska tyngd har också blivit tydligare. Vi ser därför ett behov av att organisera politiken på ett annat sätt.

Kulturnämnden, teknik- och fritidsnämnden, plan- och byggnämnden samt frågor gällande hållbarhet bör samordnas till en nämnd för samhällsbyggnadsfrågor. Myndighetsutövning inom miljö, livsmedelskontroll och hälsoskydd bör fortsätta att hanteras i en egen nämnd.

För att stärka kommunfullmäktige inom samma områden så vill vi ha en ny fullmäktigeberedning, för hållbar utveckling. Det borde även finnas en beredning för barn- och ungdomsfrågor.

Personalen

En förutsättning för en god arbetsmiljö är känslan av att kunna påverka innehållet i sitt arbete. Det är inte möjligt om det inte finns tidsmässigt utrymme för kvalitetsdiskussioner och prioriteringar.

Strängnäs kommun ska vara en bra arbetsgivare och en effektiv organisation där verksamheten är fri från organisatoriska flaskhalsar som skapar ineffektivitet och irritation hos de anställda. ett fortsatt effektiviseringsarbete är viktigt för att ge personalen möjlighet att i större utsträckning styra sin arbetsdag och möjliggöra för kvalitetsarbete.

Arbete med paus mitt i arbetspasset, sk. delade turer skapar en långsiktigt ohållbar livssituation för många. Speciellt för de som har barn eller som inte jobbar nära hemmet. Vi anser att det inte är en acceptabel personalpolitik att organisera verksamheter på sådant sätt att delade turer behövs.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
delade turer inte förekommer i den kommunala verksamheten

Kommunen ska ha ett aktivt arbete för att hålla ned sjukfrånvaron och ge stöd för att de anställda ska kunna förbättra sin hälsa. För verksamheter med hög smittorisk så ska smittspridning aktivt motarbetas, exempelvis genom rätt till arbetskläder och genom borttagna karensdagar för sjukfrånvaro så att sjuknärvaro minskas.

Alla som jobbar inom kommunen ska ha rätt till heltid. Om någon behöver kortare arbetstid ska det också kunna beviljas.

Verksamheten ska vara så stabil och välplanerad att ingen personal behöver varslas. Om organisationen behöver minskas så ska det ske välplanerat genom naturlig avgång.

Den kommunala ekonomin

Strängnäs kommun har en stor skuldbörda inom de kommunala bolagen. Det är viktigt att investeringar som sker kan självfinansieras. Strängnäs kommun kan bidra till detta genom att inte kräva utdelning från bolagen. Speciellt i nuvarande situation där det är viktigt att de klarar att minska sina skulder.

Att Strängnäs kommuns bolag har en hög låneskuld ser vi inte som konstigt, då stora investeringar krävs för att tillgodose kraven på kommunal service i form av bland annat fler förskolor, äldreboenden och bostäder för unga vuxna. Detta sker som ett resultat av en snabb ökning av invånarantalet i kommunen. Likaså har stora miljöinvesteringar gjorts (främst kraftvärmeverket). Så länge som driftsfinansieringen inom kommunal förvaltning och bolag är långsiktigt hållbar ser vi inga problem med att kommunen och bolagen lånar för nödvändiga investeringar.

Vi anser att kommunen under många år har byggt upp en ”verksamhetsskuld”. En skuld som bland annat består av nedskurna skolor, omsorgspersonal med skrapsår på knäna och vägar med hål i. Anledningen till detta är att de styrande majoriteterna prioriterade låg skatt på ett sådant sätt att verksamheten blev lidande. År ut och år in hittade majoriteten på besparingar som skulle täcka frånvaron av en skattejustering, besparingar som i stort inte hade någon effekt mer än att öka på verksamhetsskulden. Det är inte långsiktigt hållbart.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
svängningar i verksamhetens kvalitet och långsiktiga hållbarhet, på grund av kortsiktiga svängningar i nationell eller internationell ekonomi, inte ska uppstå