Stöd till personer med funktionsnedsättning

Vänsterpartiets mål är att skapa jämlikhet, hälsa och försörjningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning.

Sverige har anslutit sig till FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kommunen har därmed ansvar för att arbeta för allas delaktighet och jämlikhet i samhället. Statistik från Handisam, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och SCB visar tydliga orättvisor generellt i landet. Vi vill utveckla handikappolitiken som gör det möjligt för människor med funktionsnedsättning att bli fullt delaktiga i samhällslivet.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
arbetet med att tillgänglighetsanpassa kommunen snabbas upp och att ett nytt handikappolitiskt program utarbetas

Kommunens arbete med det handikappolitiska programmet ska resultera i konkreta förslag som gör att programmet innehåller en tydlig beskrivning av vad som ska genomföras.

Det är viktigt att det sker en utbyggnad av bostäder med särskild service samt utveckling av daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Likaså att det sker en fortsatt utbyggnad av ändamålsenliga lokaler för korttidsvistelse tills full behovstäckning finns och därmed ge anhöriga avlösning  i omvårdnadsarbetet. Vi kommer arbeta för att Anhörigcentrum utvecklar sin lagstadgade verksamhet till att även omfatta anhöriga till personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning finns i alla åldrar men en majoritet är inom gruppen vuxna. Det medicinska rehabiliteringsansvaret ligger på Landstinget men även kommunen har numera ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för ett gott liv för personer med funktionsnedsättning.

I rehabilitering, vård och omsorg samt sjukvård  måste både medicinska och sociala aspekter vägas samman. Detta är en förutsättning för att en person med en funktionsnedsättning ska kunna fortsätta att leva ett så rikt och aktivt liv som möjligt. Rättigheten till personlig assistans, ledsagarservice, färdtjänst och bostadsanpassning ska vara insatser som ökar möjligheten för en person med funktionsnedsättning att bo kvar hemma så länge man vill. All verksamhet måste ha som mål att skapa förutsättningar för den enskilde att själv ta makten över sitt liv – detta är en demokratisk rättighet.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
färdtjänsten inte ska vara dyrare än kollektivtrafiken och att färdtjänstberättigade ska kunna åka med Länstrafiken utan kostnad

Insatserna för personer med funktionsnedsättning skall utformas tillsammans med den enskilde med respekt för integritet, delaktighet och självbestämmande. För personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar skall bostäder i olika former byggas. Bostäder ska byggas centralt med tanke på tillgänglighet till butiker och samhällsservice samt därigenom förhindra social isolering. Möjligheterna till sysselsättning, studier, arbete, fritid och kultur skall utvecklas. En hög kvalitet i omsorgen om personer med funktionsnedsättning skall bevaras och fortsätta att utvecklas. Samverkan med brukarorganisationer ska utvecklas. För att ge en bra kvalitet vill vi att kompetenshöjande insatser erbjuds personal i syfte att säkerställa de individuella behoven för personer med funktionsnedsättning.

Det är viktigt att personer med funktionsnedsättning  ges tillträde och möjlighet att delta i samhällslivet, som alla andra. Detta oavsett om det gäller fysiskt tillträde, fungerande hörselslingor i offentliga lokaler eller att elever med särskilda behov och placering i särskola ska kunna läsa de ämnen där de känner att de klarar av det tillsammans med elever i annan kommunal skola. Fritids- och kulturutbud behöver kunna vara direkt inriktat på den enskildes behov och rättigheter.