Stöd till personer med funktionsnedsättning

Vänsterpartiets mål är att skapa jämlikhet, hälsa och försörjningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi vill ha en politik som gör det möjligt för människor med funktionsnedsättning att bli fullt delaktiga i samhällslivet. Kommunens fortlöpande arbete med tillgänglighetsstrategin ska resultera i konkreta förslag som gör att programmet innehåller en tydlig beskrivning av vad som ska genomföras.

Det är viktigt att det sker en utbyggnad av bostäder med särskild service samt utveckling av daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Hyresnivån ska, till skillnad från idag, vara rimlig för en redan ekonomiskt utsatt grupp. Vi vill att ett kommunalt bostadstillägg införs för de som bor i kommunala gruppbostäder. Vi tycker också att det är viktigt att det sker en fortsatt utbyggnad av ändamålsenliga lokaler för korttidsvistelse tills full behovstäckning finns och därmed ge anhöriga avlösning  i omvårdnadsarbetet.

Rättigheten till personlig assistans, ledsagarservice, färdtjänst och bostadsanpassning ska vara insatser som ökar möjligheten för en person med funktionsnedsättning att bo kvar hemma så länge man vill. All verksamhet måste ha som mål att skapa förutsättningar för den enskilde att själv ta makten över sitt liv.

Insatserna för personer med funktionsnedsättning skall utformas tillsammans med den enskilde med respekt för integritet, delaktighet och självbestämmande.

För personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar skall bostäder i olika former byggas. Bostäder ska byggas centralt med tanke på tillgänglighet till butiker och samhällsservice samt därigenom förhindra social isolering. Möjligheterna till sysselsättning, studier, arbete, fritid och kultur skall utvecklas. En hög kvalitet i omsorgen om personer med funktionsnedsättning skall bevaras och fortsätta att utvecklas. Samverkan med brukarorganisationer ska utvecklas. För att ge en bra kvalitet vill vi att kompetenshöjande insatser erbjuds personal i syfte att säkerställa de individuella behoven för personer med funktionsnedsättning.

Det är viktigt att personer med funktionsnedsättning ges tillträde och möjlighet att delta i samhällslivet, som alla andra. Detta oavsett om det gäller fysiskt tillträde, fungerande hörselslingor i offentliga lokaler eller att elever med särskilda behov och placering i särskola ska kunna läsa de ämnen där de känner att de klarar av det tillsammans med elever i annan kommunal skola. Fritids- och kulturutbud behöver kunna vara direkt inriktat på den enskildes behov och rättigheter.