Rätten till ett rikt liv under hela livet

Andelen äldre blir allt större. Trots förbättrad hälsa för de allra flesta äldre långt upp i åldrarna ökar ändå den åldersrelaterade ohälsan med bland annat förslitningar, benskörhet och demenssjukdomar. För de äldre som drabbas av ohälsa och sjukdom är det mycket viktigt att vården och omsorgen fungerar. Det är framförallt viktigt att insatserna samordnas och att både medicinska och sociala aspekter vägs samman. Detta är en förutsättning för att den äldre ska kunna fortsätta att leva ett så rikt och aktivt liv som möjligt.

Dagens förbättrade hemsjukvård har medfört att äldre kan bo kvar i sitt hem längre. Det är dock angeläget att anhöriga inte pressas till orimliga hjälpinsatser eller skuldbeläggs när de inte orkar vårda sina anhöriga hemma. Det handlar även om den enskildes trygghet. Det ska vara den enskildes rättighet att som äldre själv bestämma om och när man vill flytta till ett äldreboende. Kommunen har ett ansvar för att det finns äldreboenden och demensboenden i tillräcklig omfattning och i samtliga kommundelar.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
den enskilde själv har rätt att bestämma om och när hen vill flytta till ett äldreboende

Möjligheten att fortsätta bo kvar i samhället man bodde i innan flytt till äldreboende är viktig, både för den äldre och anhöriga. Planerna för utbyggnad och ombyggnad av äldreboenden i samtliga kommundelar ska därför verkställas.

Socialtjänsten skall arbeta uppsökande och förebyggande. Insatserna för äldre skall utformas med respekt för integritet, delaktighet, självbestämmande och kontinuitet.

Verksamheter med hög kvalitet i äldreomsorgen skall bevaras och fortsätta att utvecklas i samverkan med de äldres brukarorganisationer. Personaltätheten behöver ökas till en nivå som säkerställer kvaliteten i verksamheten och kompetenshöjande insatser bör erbjudas personal i syfte att säkerställa de äldres individuella behov.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
boende inom äldreomsorgen ska vara nöjda med sina möjligheter till ett rikt liv.

Det är viktigt att uppmärksamma behovet av stöd och omsorg för äldre personer med funktionsnedsättning

Vänsterpartiet vill att införandet av LOV inom hemtjänsten tas bort och ersätt med ett system där brukaren av hemtjänst får möjlighet att styra vad vissa timmar ska användas till. Detta för att skapa valfrihet och kontroll för brukaren istället för att öppna för en konkurrensutsatt marknad där företag gör skattefinansierad vinst på äldres behov.

De avgifter som tas ut för insatser till äldre är för många en betydande kostnad. Vi anser att storleken på avgifterna ska sänkas eller åtminstone inte öka under mandatperioden.

Hälso- och sjukvården i särskilda boenden skall bedrivas utifrån ett hälsofrämjande och rehabiliterande synsätt. En förutsättning för god hälsa hos personer i särskilt boende är en meningsfull fritid och sysselsättning, boende inom äldreomsorgen ska vara nöjda med sina möjligheter till ett rikt liv. Det kan underlättas genom att till exempel arbetsterapeuter finns tillgängliga och att det finns tillräckligt med personal för att ge tid till att delta i sociala aktiviteter. En del av livet som är viktig för livskvalitet är måltiderna. Vänsterpartiet kommer att arbeta för att det ska gå att få biståndsbeslut på att få äta mat i en kommunal lokal i närområdet, en måltidsgemenskap där istället för färdiglagad mat till hemmet.