Rätten till ett rikt liv under hela livet

Andelen äldre blir allt större. Trots förbättrad hälsa för de allra flesta äldre långt upp i åldrarna ökar ändå den åldersrelaterade ohälsan med bland annat förslitningar, benskörhet och demenssjukdomar. För de äldre som drabbas av ohälsa och sjukdom är det mycket viktigt att vården och omsorgen fungerar. Det är framförallt viktigt att insatserna samordnas, att medicinska och sociala aspekter vägs samman. Detta är en förutsättning för att den äldre ska kunna fortsätta att leva ett så rikt och aktivt liv som möjligt.

Dagens förbättrade hemsjukvård har medfört att äldre kan bo kvar i sitt hem längre. Det är dock angeläget att anhöriga inte pressas till orimliga hjälpinsatser eller skuldbeläggs när de inte orkar vårda sina anhöriga hemma. Därför behövs det kommunala anhörigstödet och andra förebyggande insatser.

Det handlar även om den enskildes trygghet. Det ska vara den enskildes rättighet att som äldre själv bestämma om och när man vill flytta till ett äldreboende. Kommunen har ett ansvar för att det finns äldreboenden och demensboenden i tillräcklig omfattning och i samtliga kommundelar.

Verksamheter med hög kvalitet i äldreomsorgen skall bevaras och fortsätta att utvecklas i samverkan med de äldres brukarorganisationer. Personaltätheten behöver ökas till en nivå som säkerställer kvaliteten i verksamheten och kompetenshöjande insatser bör erbjudas personal i syfte att säkerställa de äldres individuella behov.

Det är viktigt att uppmärksamma behovet av stöd och omsorg för äldre personer med funktionsnedsättning

Vänsterpartiet vill att införandet av LOV inom hemtjänsten tas bort och ersätt med ett system där brukaren av hemtjänst får möjlighet att styra vad vissa timmar ska användas till. Detta för att skapa valfrihet och kontroll för brukaren istället för att öppna för en konkurrensutsatt marknad där företag gör skattefinansierad vinst på äldres behov.

Omsorgen i särskilda boenden och inom hemtjänsten ska bedrivas utifrån ett hälsofrämjande och rehabiliterande synsätt. En förutsättning för god hälsa hos personer i särskilt boende och de som har behov av hemtjänst är en meningsfull fritid och sysselsättning, de ska vara nöjda med sina möjligheter till ett självständigt och rikt liv. Det kan underlättas genom att till exempel arbetsterapeuter och andra specialister finns tillgängliga och att det finns tillräckligt med personal för att ge tid till att delta i sociala aktiviteter. Det är också en självklarhet att det ska finnas tillgång till wi-fi på alla kommunala boenden, både som aktivitet för de som bor där och för att skapa eller hålla kvar ha aktiva sociala nätverk, liksom för att kunna digitalisera omsorgen.

Det behövs ett typ av boende som passar för de som bara klarar att bo kvar hemma med hjälp av stor hemtjänstinsats och för de som känner sig ensamma och otrygga. Det är idag ett stort steg till att få plats på särskilt boende. Omsorgsbehovet måste i princip vara större än vad hemtjänsten klarar för att en plats på särskilt boende ska kunna garanteras. Idag byggs trygghetsboenden, som ska vara ett boende med större gemenskap och viss service. Det sker enligt marknadens regler och hyrorna blir höga. Då blir den tryggheten och steget mellan eget boende och särskilt boende bara för de som har råd att betala höga hyror. Vi vill inte att det kommunala bostadsbolaget bygger sådana hyresrätter, bolaget behövs för att bygga vanliga hyresrätter. Vi vill att särskilda boenden byggs av fastighetsbolaget med syftet att vara till för äldre kommunmedborgare som har visst omsorgsbehov, men främst behov av gemenskap och trygghet. Det ska vara kommunal verksamhet med hyror enligt samma principer som särskilt boende, så att alla kan ha råd.

En del av livet som är viktig för måendet är måltiderna. Vänsterpartiet kommer att arbeta för att det ska gå att få biståndsbeslut på att få äta mat i en kommunal lokal i närområdet, en måltidsgemenskap som komplettering till att få färdiglagad mat skickad till hemmet.