Rätt till arbete

Vänsterpartiet anser att alla har rätt till arbete och egen försörjning. För kommunens del gäller det att minska den stora arbetslösheten med olika stödåtgärder och anställa fler inom delar av de egna verksamheterna. Kommunen ska också underlätta för de som vill sluta före sextiofem års ålder och därigenom bereda arbetslösa, främst unga vuxna, arbete.

Ökat personalinflytande, att omvandla ofrivilliga timvikariat och deltidsanställningar till heltidstjänster samt att kommunen tar ett generösare arbetsgivaransvar vad det gäller löner och andra anställningsvillkor är viktiga steg. Speciellt viktigt är att få bort osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

 Kommunen måste bedriva en aktiv näringspolitik för att locka till sig arbetstillfällen inom olika branscher och kompetensområden. Det ska finnas en näringslivsgrupp inom kommunförvaltningen för samordning av arbete med näringslivsfrågor och samarbete med det lokala näringslivet, arbetsförmedling och regionala/nationella organ för etablering av verksamhet.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
kommunen bedriver en aktiv näringspolitik för att locka till sig arbetstillfällen inom olika branscher och kompetensområden

Det är grundläggande för näringslivet att det finns en väl fungerande kommunal service, annars riskerar företagen en omfattande kostnad för oönskad personalomsättning. Om ett företag ska etablera sig i kommunen är tillgång till bra barnomsorg, skola, sjukvård, kommunikationer, utbildningsmöjligheter, fritids- och kulturutbud, industrimark och lokaler av avgörande betydelse.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
antalet tjänster inom förskola, skola, hemtjänst och särskilda boenden ökar

Vi ser möjligheter att genom införande av sex timmars arbetsdag, med bibehållen lön, skapa en bättre arbetssituation och konkurrensfördelar när rekrytering ska ske.

Strängnäs kommun startade under förra mandatperioden flera arbetsmarknadsinitiativ som bör fortsätta. Det gäller Jobbtorget som är ett samarbete mellan kommun, arbetsförmedling, försäkringskassan och näringsliv och att erbjuda unga arbetslösa trainee-platser. Vi vill utöka satsningen så att kommunen även visstidsanställer personer som varit arbetslösa under en längre tid, i de fall det är en lämplig individuell lösning. Anställningen ska då löpa under 6 månader och vara med avtalsenlig lön.

Den kommunala förvaltningen ska sträva efter att anställa personer med funktionsnedsättning.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
kommunen ska vara ett föredöme i att anställa personer som inte fått en stabil situation på arbetsmarknaden och ta sitt ansvar för att minska arbetslösheten och för att ge alla en chans till ett komplett liv