Miljö och fysisk planering

Det är viktigt för välbefinnande och hälsa att det finns grönområden i eller i närheten av tätorterna. Att bygga hus på alla lediga tomter medför en orimlig förtätning av stadskärnan. De tätortsnära skogarna och bevuxna grönområden bör sparas.

Vänsterpartiet anser att Strängnäs stad ska växa kring Campusområdet/ Norra staden och för att inte ge mer trafik över Tosteröbron ska fortsatt utbyggnad inte ska ske på Tosterön. Dessutom bör man vara restriktiv när det gäller bebyggelse på jordbruksmark för att inte bidra till att minska kapaciteten för matproduktion.

Tillgängligheten till stränder i kommunen är viktig att bevara. Vid anläggning av strandnära tomter i områden som är eller förväntas bli mer än enstaka hus ska det vara tydliga avgränsningar mellan tomt och allmän mark vid strandkanten.

Att inte tomter anläggs så att det blir en stor avrinning av regnvatten direkt ned i vattendrag/sjöar i närheten är ett krav som ska ställas vid planering av områden.

Kommunen har ett ansvar för sina egna verksamheter. Det gäller exempelvis att man vid skötseln av kommunens skogar väger in naturvärdet för såväl människa som allt annat levande och att skogarna skall skötas på ett så skonsamt sätt som möjligt.

Genom kommunala SEVAB och Strängnäs fastighets AB är kommunen en stor lokal miljöaktör. Det är viktigt att bolagen eller dess anläggningar inte säljs och att bolagen ges finansiella förutsättningar att göra miljöinvesteringar, exempelvis genom begränsade avkastningskrav. En fortsatt satsning på att minska koldioxidutsläppen och öka energieffektiviteten är ett lokalt bidrag för att stoppa en fortsatt ökad växthuseffekt och temperatur. Att kommunens och kommunala bolags fordon är miljöanpassade är viktigt både för att minska den egna verksamhetens utsläpp och för att bidra med kundunderlag för alternativa bränslen eller ex. laddningsstationer. Som en del av detta bör också kommunen arbeta för att möjlighet att tanka biogas skapas i kommunen och att användning av elbilar eller så kallade plug-in hybrider underlättas.

Vi ser det som självklart att kommunen bidrar till ett giftfritt samhälle genom att köpa ekologiska råvaror till den egna matlagningen och alltid tar hänsyn till risk för långsiktig påverkan, från till exempel hormonstörande ämnen, och för allergirisk när materialval görs för nya byggnader och kemtekniska produkter köps in.