Miljö och fysisk planering

Det ökande klimathotet ställer krav på kommunen att både göra investeringar och verksamhetsförändringar som bidrar till att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser, liksom att förbereder kommunen för klimatrelaterade störningar. Vi vill att alla kommunala verksamheter har separat investeringsbudget för åtgärder som minskar koldioxidutsläppen, för att göra det tydligt vilka åtgärder som genomförs.

Genom kommunala SEVAB och Strängnäs fastighets AB är kommunen en stor lokal miljöaktör. Det är viktigt att bolagen eller dess anläggningar inte säljs och att bolagen ges finansiella förutsättningar att göra miljöinvesteringar, exempelvis genom begränsade avkastningskrav. En fortsatt satsning på att minska koldioxidutsläppen och öka energieffektiviteten är ett lokalt bidrag för att stoppa en fortsatt ökad växthuseffekt och temperatur.

Att kommunens och kommunala bolags fordon är miljöanpassade är viktigt både för att minska den egna verksamhetens utsläpp och för att bidra med kundunderlag för alternativa bränslen eller ex. laddningsstationer.

Att inte tomter anläggs så att det blir en stor avrinning av regnvatten direkt ned i vattendrag/sjöar i närheten är ett krav som ska ställas vid planering av områden. Likaså att nybyggda områden ska vara kopplade med cykelbanor eller bra cykelmöjligheter och lokal kollektivtrafik till resecentrum och Läggesta station.

En väl fungerande kollektivtrafik är ett måste i en kommun som vill sträva mot lägre utsläpp av växthusgaser. Den lokala kollektivtrafiken måste ökas så att det går att nå viktiga noder i samhället utan att åka bil. Det gäller till exempel stadskärnor, stationerna, externa affärscentrum och industriområden. Avropstrafik där bussen kör sin linje när man ringer är också ett bra sätt att öka resandet på linjer utan behov av regelbunden trafik.

För att stimulera användningen av kollektivtrafik kommer Vänsterpartiet att verka för en avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen. Det är viktigt för tillgänglighet och miljö. Vi vill införa det stegvis,  först för barn och ungdomar, färdtjänstberättigade och senare för alla. Ett första steg på vägen är att alla skolelever har fria resor i hela kommunen, året runt.

Vi ser det som självklart att kommunen bidrar till ett giftfritt samhälle genom att köpa ekologiska råvaror till den egna matlagningen och alltid tar hänsyn till risk för långsiktig påverkan, från till exempel hormonstörande ämnen, och för allergirisk när materialval görs för nya byggnader och kemtekniska produkter köps in.

Det är viktigt för välbefinnande och hälsa att det finns grönområden i tätorterna. Att bygga hus på alla lediga tomter medför en orimlig förtätning av stadskärnan. De tätortsnära skogarna och bevuxna grönområden bör sparas.

Vänsterpartiet anser att Strängnäs stad ska växa kring Campusområdet/ Norra staden och för att inte ge mer trafik över Tosteröbron ska fortsatt utbyggnad inte ska ske på Tosterön. Mariefred och Åkers styckebruk bör fortsätta växa mot och runt Läggesta. Stallarholmen har ypperlig möjlighet att växa på fastlandssidan och för att inte ytterligare belasta bron till Selaön. En sådan utveckling av tätorterna skulle även ge bättre underlag för skolan, lokaltrafiken  och övrig service.

Tillgängligheten till stränder i kommunen är viktig att bevara. Vid anläggning av strandnära tomter i områden som är eller förväntas bli mer än enstaka hus ska det vara tydliga avgränsningar mellan tomt och allmän mark vid strandkanten. Viktigt att bevara kvarvarande obebyggda stränder närmast våra mindre tätorter. De fungerar som viktiga rekreationsområden.