Kultur

Det kulturella utbudet i kommunen utgör en väsentlig del i attraktionskraften för besökande och boende i Strängnäs kommun. Ett rikt kulturliv bidrar till en förbättring av medborgarnas livskvalitet, främjar kreativitet och fyller en viktig identitetsskapande funktion.

Vänsterpartiet kommer arbeta för att:
Strängnäs kommun skapar goda förutsättningar för att alla ska ges möjlighet att delta i ett kulturliv med aktivitet, kreativitet och stor mångfald.
Barn och unga kommer först

Kultur är ett medel för samspel mellan människor, för uttryck och förmedling av upplevelser, känslor och erfarenheter. Kulturen måste därför tas in på samhällslivets alla områden. Kultur ska inte bara finnas tillgänglig för konsumtion utan även för utövande. Det är särskilt viktigt att olika kulturaktiviteter blir tillgängliga för barn och görs tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning, som konsument, men ännu viktigare som utövare.

Biblioteken har en viktig funktion att fylla och tillgängligheten för boende i alla kommundelar ska vara god, både genom att det finns filialer och att öppettiderna är generösa. För att utveckla den uppsökande verksamheten vill vi även skapa en socialbibliotekarietjänst. Multeums utställningsverksamhet kan förbättras ytterligare genom tillskapande av nya lokaler

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
biblioteken ges resurser för utökat mediainköp och att kommundelsbiblioteken finns kvar och utvecklas.

Vänsterpartiet kommer att verka för att Grafikens hus byggs upp på nytt i Mariefred.

Kultur finns i många former. Vi vill att en surfzon skapas i centrala Strängnäs, så att kultur kan konsumeras lätt även från andra källor. Vänsterpartiet vill också att kommunen aktivt ska ge tillgång till kulturellt material som inte längre skyddas av upphovsrätten.