Jämställdhet

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Som feminister strävar vi efter att alla i Strängnäs, oavsett kön, ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i samhället och i livet. För att nå detta måste kvinnor ges ökat utrymme inom alla områden i samhället och män ta ett större kollektivt ansvar i jämställdhetsarbetet.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
alla i Strängnäs, oavsett kön, ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla delar av samhället och livet

Att separera jämställdhetsfrågorna från övriga frågor i vår kommunpolitik är egentligen helt omöjligt. Jämställdhet/feminism är en viljeinriktning som ska genomsyra kommunens beslut på samma sätt som barnperspektivet, miljöhänsynen och solidariteten.

I kommunens jämställdhetsplan ska det, i enlighet med Jämställdhetsombudsmannens rekommendationer, finnas ett dokument som innehåller både en policy och en handlingsplan mot sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. Jämställdhetsplanen ska vara ett levande dokument inom alla verksamheter och regelbundet följas upp i den politiska organisationen. Alla beslut i nämnder och styrelser ska vara i enlighet med jämställdhetsplanen. Utbildningsinsatser ska genomföras för kommunpolitiker, skolpersonal och elever för att öka kunskaperna om det sexualiserade våldet och för att kunna utveckla strategier för hur det ska bekämpas, Feministiskt självförsvar ska ingå som tillval i gymnasieutbildningen. Kommunen ska ha en handlingsplan för att bekämpa våldet mot kvinnor och flickor.

Kvinnors och barns utsatthet för mäns våld, antingen det är misshandel eller sexuella övergrepp, är inte bara ett individuellt problem utan också ett samhällsproblem. Vi vill arbeta inte bara för att skydda de kvinnor och barn som utsätts för våld, utan också för att hjälpa män som misshandlar att bryta de destruktiva mönster de lever i. Det är viktigt att kvinnojour och mansjour finns i kommunen. Det är hög tid att mäns våld mot kvinnor och barn bättre synliggörs, och att våldets konsekvenser uppmärksammas mer.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
det finns kvinnojour och mansjour i kommunen