Jämställdhet

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Som feminister strävar vi efter att alla i Strängnäs, oavsett kön, ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i samhället och i livet. För att nå detta måste kvinnor ges ökat utrymme inom alla områden i samhället och män ta ett större kollektivt ansvar i jämställdhetsarbetet.

Att separera jämställdhetsfrågorna från övriga frågor i vår kommunpolitik är egentligen helt omöjligt. Jämställdhet/feminism är en viljeinriktning som ska genomsyra kommunens beslut på samma sätt som barnperspektivet, miljöhänsynen och solidariteten.

I kommunens jämställdhetsplan ska det, i enlighet med Jämställdhetsombudsmannens rekommendationer, finnas ett dokument som innehåller både en policy och en handlingsplan mot sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. Jämställdhetsplanen ska vara ett levande dokument inom alla verksamheter och regelbundet följas upp i den politiska organisationen. Alla beslut i nämnder och styrelser ska vara i enlighet med jämställdhetsplanen. Utbildningsinsatser ska genomföras för kommunpolitiker, skolpersonal och elever för att öka kunskaperna om det sexualiserade våldet och för att kunna utveckla strategier för hur det ska bekämpas, Feministiskt självförsvar ska ingå som tillval i gymnasieutbildningen. Kommunen ska ha en handlingsplan för att bekämpa våldet mot kvinnor och flickor.