Vänsterpartiets Strängnäs, en bra kommun för alla

Syftet med vår politik är att ge förutsättningar till ett så bra liv till alla som det är möjligt. Som vi ser det har kommunen ett ansvar i allt från utbildning av förskolebarn till omsorg av äldre. Kommunen har som största arbetsgivare också ett stort ansvar för att säkerställa en bra arbetsmiljö för de som arbetar inom kommunen liksom att bereda arbetstillfällen för unga vuxna.

När det byggs ska segregerande bostadsområden undvikas genom blandade boendeformer. Fler mindre lägenheter med billig hyra är ett av Vänsterpartiet stående krav. Det är en förutsättning för eget boende för lågavlönade, ungdomar, många ensamstående och äldre.

Vi vill att det kommunala bostadsbolaget (SBAB) ska användas för medborgarnas bästa och ges i uppdrag att bygga de hyreslägenheter som behövs. Vi tycker däremot inte att bostadsbolaget ska användas för att bygga dyra så kallade trygghetsboenden.

Alla kommundelar bör ges förutsättningar att växa så att nödvändig samhällsservice kan upprätthållas och samhällena hållas levande. En väl fungerande F-9 skola är väsentlig för livet i ett mindre samhälle. En väl utbyggd lokaltrafik till tågstationerna ger oss möjligheter att pendla.

Vänsterpartiet arbetar för en generös och solidarisk flyktingpolitik. Vi anser att kommunen har en viktig funktion att fylla och ser det som självklart att kommunen har ett öppet och aktivt integrationsarbete, med exempelvis språkpraktikplatser inom olika yrkesområden.

Vi kommer att verka för att Strängnäs kommuns arbete mot diskriminering förbättras. Som en del av detta tycker vi att all skolpersonal ska genomgå utbildning om funktionsnedsättningar samt att kommunala verksamheter hbtq-certifieras för att undvika diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.