Vänsterpartiets Strängnäs, en bra kommun för alla

Syftet med vår politik är att ge ett så bra liv till alla som det är möjligt. Som vi ser det har kommunen ett ansvar i allt från utbildning av förskolebarn till omsorg av äldre. Kommunen har som största arbetsgivare också ett stort ansvar för att säkerställa en bra arbetsmiljö för de som arbetar inom kommunen liksom att bereda arbetstillfällen för unga vuxna.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
kommunens tjänster och service ska ha sådan omfattning och kvalitet att de av alla kommunmedborgare uppfattas som i princip heltäckande för deras behov

När det byggs ska segregerande bostadsområden undvikas genom blandade boendeformer. Fler mindre lägenheter med billig hyra är ett av Vänsterpartiet stående krav. Det är en förutsättning för eget boende för lågavlönade, ungdomar, många ensamstående och gamla. För att få ner boendekostnaderna vill vi arbeta för sänkta avgifter för till exempel vatten och avlopp. Vi vill även få ned hyrorna genom att Strängnäs Bostad AB inte ska ha krav på att lämna utdelning till kommunen.

Det är viktigt att kommunen använder ägandedirektiven för det kommunala fastighetsbolaget för att få fram bostadsbyggande som motsvarar efterfrågan på ex. mindre billiga hyreslägenheter.

Alla kommundelar bör växa jämt i förhållande till sin folkmängd så att nödvändig samhällsservice kan upprätthållas och samhällena hållas levande.

Vänsterpartiet arbetar för en generös och solidarisk flyktingpolitik. Vi anser att kommunen har en viktig funktion att fylla och ser det som självklart att kommunen ska ta emot flyktingar.

Utbildning för vuxna

Komvux och Grundvux är mycket viktiga verksamheter, både för samhället och för enskilda personer. Möjligheten att få en andra chans medför att utbildningsnivån hos befolkningen ökar och fler människor kan hitta sin plats i samhället. I en allt kunskapsintensivare omvärld har det blivit svårare att byta yrkesbana. Komvux ska kunna ge möjligheter till det. Även de elever som sent inser att de behöver högre betyg för att nå sina mål och vill öka sina kunskaper i hopp om att få ett högre betyg måste kunna få plats på komvux. Rätten till en andra chans ska alltid finnas.

Komvux i Strängnäs har under många år levt en undanskymd tillvaro och många kurser har svårt att locka elever. Främst naturvetenskapliga kurser har haft det svårt, vilket medfört att de inte erbjudits och därmed minskar även intresset.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
elever på Komvux i Strängnäs ska kunna läsa alla gymnasiekurser

Att SFI-utbildningen, svenska för invandrare, görs individanpassad så att eleverna kan tillgodogöra sig svenska så snabbt som möjligt är viktigt. För att vuxna med eller utan studievana ska kunna motiveras att genomgå ytterligare utbildning så krävs det att utbildningen görs effektiv, intressant och attraktiv för både de som är analfabeter och de som har universitetsstudier bakom sig.

Unga vuxnas rätt till ett självständigt liv

Bland gruppen unga vuxna hittar man i dag stora ekonomiska och sociala orättvisor. Arbetslösheten är mycket hög och bristen på billiga lägenheter är i Strängnäs skriande. Detta begränsar möjligheten att bestämma över sitt eget liv. Att inte ge förutsättningar för unga vuxna att ta kontroll över sitt liv ser vi inte bara som förlust för ungdomarna själva, det är också en förlust för hela samhället.

Dessutom är det viktigt att kommunen, som har en hög medelålder bland de anställda, kan förbereda en generationsväxling och därmed erbjuda unga vuxna arbete.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
kommunen skapar ett antal extra tjänster för unga vuxna för att introducera ungdomar på arbetsmarknaden

Rätt till arbete

Vänsterpartiet anser att alla har rätt till arbete och egen försörjning. För kommunens del gäller det att minska den stora arbetslösheten med olika stödåtgärder och anställa fler inom delar av de egna verksamheterna. Kommunen ska också underlätta för de som vill sluta före sextiofem års ålder och därigenom bereda arbetslösa, främst unga vuxna, arbete.

Ökat personalinflytande, att omvandla ofrivilliga timvikariat och deltidsanställningar till heltidstjänster samt att kommunen tar ett generösare arbetsgivaransvar vad det gäller löner och andra anställningsvillkor är viktiga steg. Speciellt viktigt är att få bort osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

 Kommunen måste bedriva en aktiv näringspolitik för att locka till sig arbetstillfällen inom olika branscher och kompetensområden. Det ska finnas en näringslivsgrupp inom kommunförvaltningen för samordning av arbete med näringslivsfrågor och samarbete med det lokala näringslivet, arbetsförmedling och regionala/nationella organ för etablering av verksamhet.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
kommunen bedriver en aktiv näringspolitik för att locka till sig arbetstillfällen inom olika branscher och kompetensområden

Det är grundläggande för näringslivet att det finns en väl fungerande kommunal service, annars riskerar företagen en omfattande kostnad för oönskad personalomsättning. Om ett företag ska etablera sig i kommunen är tillgång till bra barnomsorg, skola, sjukvård, kommunikationer, utbildningsmöjligheter, fritids- och kulturutbud, industrimark och lokaler av avgörande betydelse.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
antalet tjänster inom förskola, skola, hemtjänst och särskilda boenden ökar

Vi ser möjligheter att genom införande av sex timmars arbetsdag, med bibehållen lön, skapa en bättre arbetssituation och konkurrensfördelar när rekrytering ska ske.

Strängnäs kommun startade under förra mandatperioden flera arbetsmarknadsinitiativ som bör fortsätta. Det gäller Jobbtorget som är ett samarbete mellan kommun, arbetsförmedling, försäkringskassan och näringsliv och att erbjuda unga arbetslösa trainee-platser. Vi vill utöka satsningen så att kommunen även visstidsanställer personer som varit arbetslösa under en längre tid, i de fall det är en lämplig individuell lösning. Anställningen ska då löpa under 6 månader och vara med avtalsenlig lön.

Den kommunala förvaltningen ska sträva efter att anställa personer med funktionsnedsättning.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
kommunen ska vara ett föredöme i att anställa personer som inte fått en stabil situation på arbetsmarknaden och ta sitt ansvar för att minska arbetslösheten och för att ge alla en chans till ett komplett liv

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Vänsterpartiets mål är att skapa jämlikhet, hälsa och försörjningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning.

Sverige har anslutit sig till FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kommunen har därmed ansvar för att arbeta för allas delaktighet och jämlikhet i samhället. Statistik från Handisam, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och SCB visar tydliga orättvisor generellt i landet. Vi vill utveckla handikappolitiken som gör det möjligt för människor med funktionsnedsättning att bli fullt delaktiga i samhällslivet.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
arbetet med att tillgänglighetsanpassa kommunen snabbas upp och att ett nytt handikappolitiskt program utarbetas

Kommunens arbete med det handikappolitiska programmet ska resultera i konkreta förslag som gör att programmet innehåller en tydlig beskrivning av vad som ska genomföras.

Det är viktigt att det sker en utbyggnad av bostäder med särskild service samt utveckling av daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Likaså att det sker en fortsatt utbyggnad av ändamålsenliga lokaler för korttidsvistelse tills full behovstäckning finns och därmed ge anhöriga avlösning  i omvårdnadsarbetet. Vi kommer arbeta för att Anhörigcentrum utvecklar sin lagstadgade verksamhet till att även omfatta anhöriga till personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning finns i alla åldrar men en majoritet är inom gruppen vuxna. Det medicinska rehabiliteringsansvaret ligger på Landstinget men även kommunen har numera ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för ett gott liv för personer med funktionsnedsättning.

I rehabilitering, vård och omsorg samt sjukvård  måste både medicinska och sociala aspekter vägas samman. Detta är en förutsättning för att en person med en funktionsnedsättning ska kunna fortsätta att leva ett så rikt och aktivt liv som möjligt. Rättigheten till personlig assistans, ledsagarservice, färdtjänst och bostadsanpassning ska vara insatser som ökar möjligheten för en person med funktionsnedsättning att bo kvar hemma så länge man vill. All verksamhet måste ha som mål att skapa förutsättningar för den enskilde att själv ta makten över sitt liv – detta är en demokratisk rättighet.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
färdtjänsten inte ska vara dyrare än kollektivtrafiken och att färdtjänstberättigade ska kunna åka med Länstrafiken utan kostnad

Insatserna för personer med funktionsnedsättning skall utformas tillsammans med den enskilde med respekt för integritet, delaktighet och självbestämmande. För personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar skall bostäder i olika former byggas. Bostäder ska byggas centralt med tanke på tillgänglighet till butiker och samhällsservice samt därigenom förhindra social isolering. Möjligheterna till sysselsättning, studier, arbete, fritid och kultur skall utvecklas. En hög kvalitet i omsorgen om personer med funktionsnedsättning skall bevaras och fortsätta att utvecklas. Samverkan med brukarorganisationer ska utvecklas. För att ge en bra kvalitet vill vi att kompetenshöjande insatser erbjuds personal i syfte att säkerställa de individuella behoven för personer med funktionsnedsättning.

Det är viktigt att personer med funktionsnedsättning  ges tillträde och möjlighet att delta i samhällslivet, som alla andra. Detta oavsett om det gäller fysiskt tillträde, fungerande hörselslingor i offentliga lokaler eller att elever med särskilda behov och placering i särskola ska kunna läsa de ämnen där de känner att de klarar av det tillsammans med elever i annan kommunal skola. Fritids- och kulturutbud behöver kunna vara direkt inriktat på den enskildes behov och rättigheter.

Jämställdhet

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Som feminister strävar vi efter att alla i Strängnäs, oavsett kön, ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i samhället och i livet. För att nå detta måste kvinnor ges ökat utrymme inom alla områden i samhället och män ta ett större kollektivt ansvar i jämställdhetsarbetet.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
alla i Strängnäs, oavsett kön, ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla delar av samhället och livet

Att separera jämställdhetsfrågorna från övriga frågor i vår kommunpolitik är egentligen helt omöjligt. Jämställdhet/feminism är en viljeinriktning som ska genomsyra kommunens beslut på samma sätt som barnperspektivet, miljöhänsynen och solidariteten.

I kommunens jämställdhetsplan ska det, i enlighet med Jämställdhetsombudsmannens rekommendationer, finnas ett dokument som innehåller både en policy och en handlingsplan mot sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. Jämställdhetsplanen ska vara ett levande dokument inom alla verksamheter och regelbundet följas upp i den politiska organisationen. Alla beslut i nämnder och styrelser ska vara i enlighet med jämställdhetsplanen. Utbildningsinsatser ska genomföras för kommunpolitiker, skolpersonal och elever för att öka kunskaperna om det sexualiserade våldet och för att kunna utveckla strategier för hur det ska bekämpas, Feministiskt självförsvar ska ingå som tillval i gymnasieutbildningen. Kommunen ska ha en handlingsplan för att bekämpa våldet mot kvinnor och flickor.

Kvinnors och barns utsatthet för mäns våld, antingen det är misshandel eller sexuella övergrepp, är inte bara ett individuellt problem utan också ett samhällsproblem. Vi vill arbeta inte bara för att skydda de kvinnor och barn som utsätts för våld, utan också för att hjälpa män som misshandlar att bryta de destruktiva mönster de lever i. Det är viktigt att kvinnojour och mansjour finns i kommunen. Det är hög tid att mäns våld mot kvinnor och barn bättre synliggörs, och att våldets konsekvenser uppmärksammas mer.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
det finns kvinnojour och mansjour i kommunen

Rätten till ett rikt liv under hela livet

Andelen äldre blir allt större. Trots förbättrad hälsa för de allra flesta äldre långt upp i åldrarna ökar ändå den åldersrelaterade ohälsan med bland annat förslitningar, benskörhet och demenssjukdomar. För de äldre som drabbas av ohälsa och sjukdom är det mycket viktigt att vården och omsorgen fungerar. Det är framförallt viktigt att insatserna samordnas och att både medicinska och sociala aspekter vägs samman. Detta är en förutsättning för att den äldre ska kunna fortsätta att leva ett så rikt och aktivt liv som möjligt.

Dagens förbättrade hemsjukvård har medfört att äldre kan bo kvar i sitt hem längre. Det är dock angeläget att anhöriga inte pressas till orimliga hjälpinsatser eller skuldbeläggs när de inte orkar vårda sina anhöriga hemma. Det handlar även om den enskildes trygghet. Det ska vara den enskildes rättighet att som äldre själv bestämma om och när man vill flytta till ett äldreboende. Kommunen har ett ansvar för att det finns äldreboenden och demensboenden i tillräcklig omfattning och i samtliga kommundelar.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
den enskilde själv har rätt att bestämma om och när hen vill flytta till ett äldreboende

Möjligheten att fortsätta bo kvar i samhället man bodde i innan flytt till äldreboende är viktig, både för den äldre och anhöriga. Planerna för utbyggnad och ombyggnad av äldreboenden i samtliga kommundelar ska därför verkställas.

Socialtjänsten skall arbeta uppsökande och förebyggande. Insatserna för äldre skall utformas med respekt för integritet, delaktighet, självbestämmande och kontinuitet.

Verksamheter med hög kvalitet i äldreomsorgen skall bevaras och fortsätta att utvecklas i samverkan med de äldres brukarorganisationer. Personaltätheten behöver ökas till en nivå som säkerställer kvaliteten i verksamheten och kompetenshöjande insatser bör erbjudas personal i syfte att säkerställa de äldres individuella behov.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
boende inom äldreomsorgen ska vara nöjda med sina möjligheter till ett rikt liv.

Det är viktigt att uppmärksamma behovet av stöd och omsorg för äldre personer med funktionsnedsättning

Vänsterpartiet vill att införandet av LOV inom hemtjänsten tas bort och ersätt med ett system där brukaren av hemtjänst får möjlighet att styra vad vissa timmar ska användas till. Detta för att skapa valfrihet och kontroll för brukaren istället för att öppna för en konkurrensutsatt marknad där företag gör skattefinansierad vinst på äldres behov.

De avgifter som tas ut för insatser till äldre är för många en betydande kostnad. Vi anser att storleken på avgifterna ska sänkas eller åtminstone inte öka under mandatperioden.

Hälso- och sjukvården i särskilda boenden skall bedrivas utifrån ett hälsofrämjande och rehabiliterande synsätt. En förutsättning för god hälsa hos personer i särskilt boende är en meningsfull fritid och sysselsättning, boende inom äldreomsorgen ska vara nöjda med sina möjligheter till ett rikt liv. Det kan underlättas genom att till exempel arbetsterapeuter finns tillgängliga och att det finns tillräckligt med personal för att ge tid till att delta i sociala aktiviteter. En del av livet som är viktig för livskvalitet är måltiderna. Vänsterpartiet kommer att arbeta för att det ska gå att få biståndsbeslut på att få äta mat i en kommunal lokal i närområdet, en måltidsgemenskap där istället för färdiglagad mat till hemmet.

Kultur

Det kulturella utbudet i kommunen utgör en väsentlig del i attraktionskraften för besökande och boende i Strängnäs kommun. Ett rikt kulturliv bidrar till en förbättring av medborgarnas livskvalitet, främjar kreativitet och fyller en viktig identitetsskapande funktion.

Vänsterpartiet kommer arbeta för att:
Strängnäs kommun skapar goda förutsättningar för att alla ska ges möjlighet att delta i ett kulturliv med aktivitet, kreativitet och stor mångfald.
Barn och unga kommer först

Kultur är ett medel för samspel mellan människor, för uttryck och förmedling av upplevelser, känslor och erfarenheter. Kulturen måste därför tas in på samhällslivets alla områden. Kultur ska inte bara finnas tillgänglig för konsumtion utan även för utövande. Det är särskilt viktigt att olika kulturaktiviteter blir tillgängliga för barn och görs tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning, som konsument, men ännu viktigare som utövare.

Biblioteken har en viktig funktion att fylla och tillgängligheten för boende i alla kommundelar ska vara god, både genom att det finns filialer och att öppettiderna är generösa. För att utveckla den uppsökande verksamheten vill vi även skapa en socialbibliotekarietjänst. Multeums utställningsverksamhet kan förbättras ytterligare genom tillskapande av nya lokaler

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
biblioteken ges resurser för utökat mediainköp och att kommundelsbiblioteken finns kvar och utvecklas.

Vänsterpartiet kommer att verka för att Grafikens hus byggs upp på nytt i Mariefred.

Kultur finns i många former. Vi vill att en surfzon skapas i centrala Strängnäs, så att kultur kan konsumeras lätt även från andra källor. Vänsterpartiet vill också att kommunen aktivt ska ge tillgång till kulturellt material som inte längre skyddas av upphovsrätten.

Fritid

En rik och aktiv fritid är en hjälp och ofta en förutsättning för en god hälsa hos enskilda personer. Därför är det viktigt att det finnas möjlighet till friluftsverksamhet i varje kommundel.

Särskilda satsningar måste göras på breddidrotten med små lokala idrottsanläggningar som kan skötas i föreningsregi eller genom bostadsbolagens egen försorg, likaså bör ansvaret för driften av vissa badplatser överlåtas till föreningsregi med finansiellt stöd. Vidare bör det finnas motionsspår i varje kommundel. Anpassade fritidsaktiviteter måste finnas även för personer med funktionsnedsättning.

Kommunen måste även i tider av digital fritid anpassa sig efter dess strukturer, t.ex. genom att etablera folkbiografer under kommunal regi.

Kommunens stöd till föreningar ska vara väl utbyggt och avsett att främst underlätta för barn och ungdomar att utan oskäliga kostnader kunna utöva de fritidsaktiviteter som passar just dem.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
Strängnäs kommun både med ekonomiska resurser och med egen verksamhet underlättar för alla att skapa ett rikt fritidsliv

Miljö och fysisk planering

Det är viktigt för välbefinnande och hälsa att det finns grönområden i eller i närheten av tätorterna. Att bygga hus på alla lediga tomter medför en orimlig förtätning av stadskärnan. De tätortsnära skogarna och bevuxna grönområden bör sparas.

Vänsterpartiet anser att Strängnäs stad ska växa kring Campusområdet/ Norra staden och för att inte ge mer trafik över Tosteröbron ska fortsatt utbyggnad inte ska ske på Tosterön. Dessutom bör man vara restriktiv när det gäller bebyggelse på jordbruksmark för att inte bidra till att minska kapaciteten för matproduktion.

Tillgängligheten till stränder i kommunen är viktig att bevara. Vid anläggning av strandnära tomter i områden som är eller förväntas bli mer än enstaka hus ska det vara tydliga avgränsningar mellan tomt och allmän mark vid strandkanten.

Att inte tomter anläggs så att det blir en stor avrinning av regnvatten direkt ned i vattendrag/sjöar i närheten är ett krav som ska ställas vid planering av områden.

Kommunen har ett ansvar för sina egna verksamheter. Det gäller exempelvis att man vid skötseln av kommunens skogar väger in naturvärdet för såväl människa som allt annat levande och att skogarna skall skötas på ett så skonsamt sätt som möjligt.

Genom kommunala SEVAB och Strängnäs fastighets AB är kommunen en stor lokal miljöaktör. Det är viktigt att bolagen eller dess anläggningar inte säljs och att bolagen ges finansiella förutsättningar att göra miljöinvesteringar, exempelvis genom begränsade avkastningskrav. En fortsatt satsning på att minska koldioxidutsläppen och öka energieffektiviteten är ett lokalt bidrag för att stoppa en fortsatt ökad växthuseffekt och temperatur. Att kommunens och kommunala bolags fordon är miljöanpassade är viktigt både för att minska den egna verksamhetens utsläpp och för att bidra med kundunderlag för alternativa bränslen eller ex. laddningsstationer. Som en del av detta bör också kommunen arbeta för att möjlighet att tanka biogas skapas i kommunen och att användning av elbilar eller så kallade plug-in hybrider underlättas.

Vi ser det som självklart att kommunen bidrar till ett giftfritt samhälle genom att köpa ekologiska råvaror till den egna matlagningen och alltid tar hänsyn till risk för långsiktig påverkan, från till exempel hormonstörande ämnen, och för allergirisk när materialval görs för nya byggnader och kemtekniska produkter köps in.


Trafik&Kollektivtrafik

En väl fungerande kollektivtrafik är ett måste i en kommun som vill sträva mot lägre utsläpp av växthusgaser. Kollektivtrafiken bör ses över så att den överensstämmer med människors behov vad gäller linjenät och byten mellan buss och tåg. För att stimulera användningen av kollektivtrafik kommer Vänsterpartiet att verka för en avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen. Det är viktigt för tillgänglighet och miljö. Vi vill införa det stegvis,  först för barn och ungdomar, färdtjänstberättigade och senare för alla. Ett första steg på vägen är att alla skolelever har busskort som gäller hela kommunen, året runt.

För att göra kollektivtrafiken attraktiv och för att ge möjlighet till bra kommunikationer mellan kommundelarna vill vi ha linjer med hög täthet mellan kommundelarna. I samarbete med Landstinget vill vi också ha bättre koppling mellan mindre orter och landsbygden med vårdcentraler i Strängnäs och Mariefred.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
kollektivtrafiken blir avgiftsfri inom kommunen, med en tydlig koppling och balans med ökad turtäthet och linjetäthet

Utbyggnaden av cykelbanor måste också fortsätta så att det blir ett heltäckande nät mellan de större kommundelarna och inom Strängnäs stad samt Mariefreds, Stallarholmens och Åkers Styckebruks tätorter.

För att ge gymnasieelever som stannar i kommunen en fördel och för att minska den ekonomiska belastningen för familjer eller enskilda så vill vi ha körkortsutbildning som gymnasiekurs på Thomasgymnasiet. Körkort är ett krav för många yrken och kommunen har ett intresse av att öka möjligheten för anställning.