Grund- och gymnasieskolan

Skolan ska ge barn och ungdomar kunskaper som bildar grundstenar för livet. Därför måste skolan bli en skola för alla. Skolan har ett viktigt uppdrag i att ge kunskaper och erfarenheter som kompenserar för social bakgrund och ger alla mer likvärdiga möjligheter i livet. Skolan ska också vara en plats där barn från olika bakgrund får lära känna varandra.

De privata skolorna i Strängnäs har idag en tydligt segregerande effekt. Skillnaden i föräldrarnas utbildningsnivå är markant mellan vissa privatskolor och den kommunala skolan. Privatskolornas intrång på den kommunala skolans område medför kraftigt förhöjda kostnader, främst för tomma skollokaler. Detta är en utveckling som förskräcker. Skolpengsystemet förstärker denna effekt och de kommunala skolorna får slita med kontinuerligt varierande resurser. Omfattade störningar och kostnader från dessa omställningar blir resultatet. Det drabbar eleverna.

När Vänsterpartiet säger ”privatskolor” så menar vi det som i dagligt tal kallas ”friskolor”. Vi anser att ordet friskolor ger en för positiv bild av privata företags vinstdrivande verksamhet.

Det är viktigt att kommunen möter den efterfrågan på alternativ pedagogik och organisation som ger underlag för privatskolorna.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
etablering av vinstdrivande skolor aktivt motverkas och att alternativ pedagogik uppmuntras och stöds inom den kommunala skolan

Vissa barn behöver mer resurser för att klara sin skolgång. Lärare kan tidigt identifiera barn som behöver mer stöd. Kommunens uppgift är att säkerställa att det finns tillgång till extra resurser för dessa barn. Det är också viktigt att skolan har ett nära samarbete med föräldrarna till dessa barn och vid behov använder sig av skriftlig information. Det är viktigt för barnets utveckling och lärande att föräldrarna får tydlig information om skolsituationen.

Särskolan har en viktig funktion att fylla i de fall där elever med olika funktionsnedsättningar inte kan gå i vanlig grundskola, trots extra stöd. Särskolan ska normalt ligga i samma lokaler som den kommunala skolan med jämnåriga elever, både för att ge möjlighet till gemensamma lektioner inom ex. gymnastik och slöjd och för att underlätta för de elever som läser integrerat med övriga elever i vissa ämnen. Åtgärdsplaner för elever med funktionsnedsättning ska vara obligatoriska.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
elever med behov av särskilt stöd ska prioriteras vid resurstilldelningen till enskilda skolor

I dag finns det många elever som har så stora brister i svenska, matematik och engelska när de lämnar grundskolan att de inte kan börja på något nationellt gymnasieprogram. Så länge vi har betyg i grundskolan anser vi att målet måste vara att alla elever som går ut 9:an ska ha godkänt i alla ämnen, inte bara svenska, matematik och engelska.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att

alla elever som går ut 9:an ska ha godkänt i alla ämnen

Vänsterpartiet anser att det är viktigt att klasstorleken hålls på en lagom nivå och att organisationen samt resurser medger att klasstorleken inte behöver användas som budgetreglering.

Alla har inte behov av en längre teoretisk gymnasieutbildning. För att öka intresset och för att ge yrkesfärdigheter är det viktigt med en utveckling av de praktiska programmen. Även de yrkesinriktade eftergymnasiala utbildningarna är viktiga för att ge ett brett utbud av utbildningar i kommunen. För att sänka kostnaderna utan kvalitetsförsämring bör organiserad samverkan med grannkommunerna utvecklas.