Grund- och gymnasieskolan

Skolan ska ge barn och ungdomar kunskaper som bildar grundstenar för livet. Därför måste skolan bli en skola för alla. Skolan har ett viktigt uppdrag i att ge kunskaper och erfarenheter som kompenserar för social bakgrund och ger alla möjligheter i livet. Skolan ska också vara en plats där barn från olika bakgrund får lära känna varandra.

Friskolorna i Strängnäs har idag en tydligt segregerande effekt. Skillnaden i föräldrarnas utbildningsnivå är markant mellan vissa friskolor och den kommunala skolan. Att Strängnäs har så stor andel friskolor har också medför ineffektiv elevstruktur och ökade lokalkostnader. Det drabbar eleverna om inte resurser tillförs för att kompensera. Vi tycker att den andel av resurserna som fördelar utifrån socioekonomiska faktorer (till exempel föräldrars utbildningsnivå), måste bli märkbart större än vad den är nu.

Vi vill att kommunen möter den efterfrågan på alternativ pedagogik och organisation som ger underlag för vissa av friskolorna. Att våga profilera även grundskolor inom till exempel naturvetenskap, idrott eller kultur är också viktiga sätt att öka nyttan och intresset hos möjliga elever. Den kommunala skolan måste också agera som om den är i en konkurrenssituation och inte låta friskolorna styra förutsättningarna.

Skolbibliotek är en viktig faktor för inhämtande av kunskap och de motverkar segregationens effekter. Eleverna i Strängnäs skolor ska ha tillgång till lagstadgade skolbibliotek som genom att de bidrar till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning verkar för en utveckling av det demokratiska samhället.

Vissa barn behöver mer resurser än andra för att klara sin skolgång. Kommunens uppgift är att säkerställa att det finns tillgång till extra resurser vid behov. Det är också viktigt att skolan har ett nära samarbete med målsman. Åtgärdsplaner för elever med funktionsnedsättning ska vara obligatoriska.

Särskolan har en viktig funktion att fylla i de fall där elever med olika funktionsnedsättningar inte kan gå i vanlig grundskola, trots extra stöd. Särskolan ska normalt ligga i samma lokaler som den kommunala skolan med jämnåriga elever, både för att ge möjlighet till gemensamma lektioner inom ex. gymnastik och slöjd och för att underlätta för de elever som läser integrerat med övriga elever i vissa ämnen. Den situation som särskolan hamnat i när övriga Tosteröskolan lades ned behöver förändras och särskolan igen integreras med en annan grundskola vad det gäller lokaler och verksamhet.

Thomasgymnasiet har hög andel behöriga lärare och så ska det förstås vara. Teknikprogrammet med samarbete med teknikcollege Mälardalen och det spännande livsmedelsprogrammet är viktiga delar av att skapa en attraktiv skola, likaså möjligheterna till inriktning inom olika akademier. Här ser vi en modell som kanske kan utvecklas inom den kommunala grundskolan också. Förutsättningarna att pendla till gymnasiet och kopplingen mellan olika transportsätt är bra men kan bli ännu bättre.

På gymnasiet ska det också vara möjligt att skaffa sig körkort. Det är speciellt viktigt för de praktiska utbildningarna där anställning ofta kräver körkort.