Förskola och fritids

Förskola och fritids ska ge barn goda och rättvisa uppväxtvillkor och har både en omvårdande och en pedagogisk uppgift. Förskolan ska uppmuntra till lärande och bidra med utmaningar och stimulans för barns nyfikenhet. Samtidigt är den en förutsättning för båda föräldrars rätt till arbete och jämställdhet.

Förskolan är viktig även för de barn vars föräldrar är hemma om dagarna. Barn till föräldralediga och arbetslösa ska kunna fortsätta gå på förskola i den omfattning som är lämpligt för varje barn för att ta del av förskolans pedagogiska verksamhet. Det behövs mer än de 15 timmar som är begränsningen idag.

Barn under tre år behöver mindre grupper med hög personaltäthet för att få sina känslomässiga behov tillgodosedda. Vi anser att det ska vara som mest 12 barn per grupp med 1- 3-åringar och 15 barn per grupp med 3-6-åringar. Det ska också arbeta minst en vuxen per fyra barn i grupper med 1 – 3 åringar och en vuxen per fem barn i grupper med 3 – 5 åringar. Successivt vill vi öka andelen förskollärare.

Även fritids ska ha fokus på att stimulera barnens lärande. Fritids ska komplettera skolan och erbjuda aktiviteter som stimulerar till lek, skapande och social utveckling. Därför behöver fritids goda förutsättningar i form av bra lokaler, lämplig gruppstorlek och utbildade fritidspedagoger.

Förskolorna och fritidshemmen bör drivas i självstyrande enheter som ger utrymme för nära samarbete mellan personal och föräldrar. Självstyrande enheter är inte samma sak som fristående enheter eller drift i privat regi. För att öka kvaliteten, få mindre barngrupper och högre personaltäthet är mer resurser till verksamheterna en förutsättning.