Förskola och fritidshem

Barnomsorgen ska ge barn goda och rättvisa uppväxtvillkor och har både en omvårdande och en pedagogisk uppgift. Samtidigt är den en förutsättning för båda föräldrars rätt till arbete och jämställdhet. Det är viktigt att förskolan inte är en förvaringsplats eller enbart ger omsorg. Förskolan ska även uppmuntra till lärande och bidra med utmaningar och stimulans för barns nyfikenhet.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
barn ges lika utvecklingsmöjligheter oavsett kön och för att genusperspektiv genomsyrar det pedagogiska arbetet

Förskolan är viktig även för de barn vars föräldrar är hemma om dagarna. Barn till föräldralediga och arbetslösa ska kunna fortsätta gå på förskola i den omfattning som är lämpligt för varje barn. Det är olämpligt ur både ett socialt och ett pedagogiskt perspektiv att de idag bara tillåts gå högst 15 timmar per vecka.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
barnen ska ha rätt att behålla sin barnomsorgsplats utan tidsbegränsning vid föräldrars arbetslöshet eller när föräldraförsäkring utnyttjas för syskon

Barn under tre år behöver mindre grupper med hög personaltäthet för att få sina känslomässiga behov tillgodosedda. Vi anser att det ska vara som mest 12 barn per grupp med 1- 3-åringar och 15 barn per grupp med 3-6-åringar. Det ska också arbeta minst en vuxen per fyra barn i grupper med 1 – 3 åringar och en vuxen per fem barn i grupper med 3 – 5 åringar.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
barngruppens storlek i förskolan anpassas till förutsättningarna i den enskilda gruppen

Även fritidshemmen ska ha fokus på att stimulera barnens lärande. Fritidshemmen ska komplettera skolan och erbjuda aktiviteter som stimulerar till lek, skapande och social utveckling. Därför behöver fritidshemmen goda förutsättningar i form av bra lokaler, lämplig gruppstorlek och utbildad personal.

Förskolorna och fritidshemmen bör drivas i självstyrande enheter som ger utrymme för nära samarbete mellan personal och föräldrar. Självstyrande enheter är däremot inte samma sak som fristående enheter eller drift i privat regi. För att öka kvaliteten, få mindre barngrupper och högre personaltäthet är mer resurser till verksamheterna en förutsättning.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
Ingen verksamhet privatiseras