Vänsterpartiets Strängnäs, en bra barn- och ungdomskommun

Vi vill arbeta för att Strängnäs ska bli en bra barn- och ungdomskommun för alla. Det sker i första hand genom en bra skola och förskola, men även genom ett brett utbud av fritidsaktiviteter.

Barn och ungdomars möjligheter att påverka de beslut som berör dem måste bli ännu bättre. Vi tycker att alla frågor som direkt rör barn och ungdomar ska gå på remiss till ungdomsrådet. Vi vill också att Strängnäs ska göra ett försök med ungdomsfullmäktige.

Förskola och fritidshem

Barnomsorgen ska ge barn goda och rättvisa uppväxtvillkor och har både en omvårdande och en pedagogisk uppgift. Samtidigt är den en förutsättning för båda föräldrars rätt till arbete och jämställdhet. Det är viktigt att förskolan inte är en förvaringsplats eller enbart ger omsorg. Förskolan ska även uppmuntra till lärande och bidra med utmaningar och stimulans för barns nyfikenhet.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
barn ges lika utvecklingsmöjligheter oavsett kön och för att genusperspektiv genomsyrar det pedagogiska arbetet

Förskolan är viktig även för de barn vars föräldrar är hemma om dagarna. Barn till föräldralediga och arbetslösa ska kunna fortsätta gå på förskola i den omfattning som är lämpligt för varje barn. Det är olämpligt ur både ett socialt och ett pedagogiskt perspektiv att de idag bara tillåts gå högst 15 timmar per vecka.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
barnen ska ha rätt att behålla sin barnomsorgsplats utan tidsbegränsning vid föräldrars arbetslöshet eller när föräldraförsäkring utnyttjas för syskon

Barn under tre år behöver mindre grupper med hög personaltäthet för att få sina känslomässiga behov tillgodosedda. Vi anser att det ska vara som mest 12 barn per grupp med 1- 3-åringar och 15 barn per grupp med 3-6-åringar. Det ska också arbeta minst en vuxen per fyra barn i grupper med 1 – 3 åringar och en vuxen per fem barn i grupper med 3 – 5 åringar.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
barngruppens storlek i förskolan anpassas till förutsättningarna i den enskilda gruppen

Även fritidshemmen ska ha fokus på att stimulera barnens lärande. Fritidshemmen ska komplettera skolan och erbjuda aktiviteter som stimulerar till lek, skapande och social utveckling. Därför behöver fritidshemmen goda förutsättningar i form av bra lokaler, lämplig gruppstorlek och utbildad personal.

Förskolorna och fritidshemmen bör drivas i självstyrande enheter som ger utrymme för nära samarbete mellan personal och föräldrar. Självstyrande enheter är däremot inte samma sak som fristående enheter eller drift i privat regi. För att öka kvaliteten, få mindre barngrupper och högre personaltäthet är mer resurser till verksamheterna en förutsättning. 

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
Ingen verksamhet privatiseras


Grund- och gymnasieskolan

Skolan ska ge barn och ungdomar kunskaper som bildar grundstenar för livet. Därför måste skolan bli en skola för alla. Skolan har ett viktigt uppdrag i att ge kunskaper och erfarenheter som kompenserar för social bakgrund och ger alla mer likvärdiga möjligheter i livet. Skolan ska också vara en plats där barn från olika bakgrund får lära känna varandra.

De privata skolorna i Strängnäs har idag en tydligt segregerande effekt. Skillnaden i föräldrarnas utbildningsnivå är markant mellan vissa privatskolor och den kommunala skolan. Privatskolornas intrång på den kommunala skolans område medför kraftigt förhöjda kostnader, främst för tomma skollokaler. Detta är en utveckling som förskräcker. Skolpengsystemet förstärker denna effekt och de kommunala skolorna får slita med kontinuerligt varierande resurser. Omfattade störningar och kostnader från dessa omställningar blir resultatet. Det drabbar eleverna.

När Vänsterpartiet säger “privatskolor” så menar vi det som i dagligt tal kallas “friskolor”. Vi anser att ordet friskolor ger en för positiv bild av privata företags vinstdrivande verksamhet.

Det är viktigt att kommunen möter den efterfrågan på alternativ pedagogik och organisation som ger underlag för privatskolorna.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
etablering av vinstdrivande skolor aktivt motverkas och att alternativ pedagogik uppmuntras och stöds inom den kommunala skolan

Vissa barn behöver mer resurser för att klara sin skolgång. Lärare kan tidigt identifiera barn som behöver mer stöd. Kommunens uppgift är att säkerställa att det finns tillgång till extra resurser för dessa barn. Det är också viktigt att skolan har ett nära samarbete med föräldrarna till dessa barn och vid behov använder sig av skriftlig information. Det är viktigt för barnets utveckling och lärande att föräldrarna får tydlig information om skolsituationen.

Särskolan har en viktig funktion att fylla i de fall där elever med olika funktionsnedsättningar inte kan gå i vanlig grundskola, trots extra stöd. Särskolan ska normalt ligga i samma lokaler som den kommunala skolan med jämnåriga elever, både för att ge möjlighet till gemensamma lektioner inom ex. gymnastik och slöjd och för att underlätta för de elever som läser integrerat med övriga elever i vissa ämnen. Åtgärdsplaner för elever med funktionsnedsättning ska vara obligatoriska.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
elever med behov av särskilt stöd ska prioriteras vid resurstilldelningen till enskilda skolor

I dag finns det många elever som har så stora brister i svenska, matematik och engelska när de lämnar grundskolan att de inte kan börja på något nationellt gymnasieprogram. Så länge vi har betyg i grundskolan anser vi att målet måste vara att alla elever som går ut 9:an ska ha godkänt i alla ämnen, inte bara svenska, matematik och engelska.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att

alla elever som går ut 9:an ska ha godkänt i alla ämnen

Vänsterpartiet anser att det är viktigt att klasstorleken hålls på en lagom nivå och att organisationen samt resurser medger att klasstorleken inte behöver användas som budgetreglering.

Alla har inte behov av en längre teoretisk gymnasieutbildning. För att öka intresset och för att ge yrkesfärdigheter är det viktigt med en utveckling av de praktiska programmen. Även de yrkesinriktade eftergymnasiala utbildningarna är viktiga för att ge ett brett utbud av utbildningar i kommunen. För att sänka kostnaderna utan kvalitetsförsämring bör organiserad samverkan med grannkommunerna utvecklas.

Kulturskolan

För att främja elevernas kulturintresse bör en aktiv kulturskola bibehållas och utvecklas. Med de nuvarande höga terminsavgifterna ser vi en risk att barn utesluts från kulturskolan på grund av föräldrarnas ekonomiska situation.

Exempel: En familj med tre barn som vill gå ämneskurser på kulturskolan får en årskostnad på 3150 kr, samt i värsta fall en tillkommande instrumenthyra på 2700 kr. Enligt Vänsterpartiet Strängnäs är det en orimlig kostnad.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
all kommunal skolgång ska vara avgiftsfri för barn och ungdomar. Det gäller även kulturskolan

Fritidsgårdarna

Vi kommer att verka för att kommunen ska ha fältsekreterare och att fritidsgårdarna ges tillräckliga resurser och möjligheter att utvecklas. Fritidsgårdarna kan dock inte täcka upp alla intresseområden och ålderskategorier, därför måste det även satsas på andra delar. En sådan satsning är ett nytt Ungdomens Hus där verksamheten även fortsättningsvis bygger på ungdomarnas eget engagemang. Fritidsverksamhet ska i alla kommundelar ge barn och ungdomar möjlighet till en aktiv och stimulerande fritid.

Utbudet av fritidsaktiviteter får inte vara alltför stereotypt; alla vill t.ex. inte idrotta. Det ska vara lätt att få kommunala bidrag för aktiviteter som startas och drivs av ungdomar. Vi vill stötta olika aktiviteter som vänder sig till ungdomar som inte är med i någon förening och inte är engagerade på andra sätt. Det är allmänt känt att det finns en koppling mellan våld, kriminalitet och drogmissbruk och ungdomars brist på meningsfull sysselsättning.

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen gör stora och viktiga insatser. Vår vilja är att ungdomsmottagningens verksamhet ska innefatta upplysning och stöd till ungdomar om mobbning, sexualitet, droger och missbruk samt hjälp och råd vid kontakt- och relationsproblem. Vi vill att ungdomsmottagningen ska arbeta mer förebyggande ute på skolorna.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
ungdomsmottagningen fortsätter att utvecklas i samråd med de som besöker den och når ut till både pojkar och flickor på ett bra sätt

En central placering, men med ett läge där besökande ungdomar kan få vara anonyma om de vill, är mycket viktigt. Förändringar av verksamheten ska diskuteras med ungdomsrådet och besökare innan ändringarna sker.

Vänsterpartiet vill uppmärksamma att barn och ungdomspolitiken tillåter alltjämt att barn och unga med funktionsnedsättning upplever större ohälsa, i form av nedstämdhet och bristande välbefinnande. Detta är delvis en fråga för Ungdomsmottagningen. Ungdomsmottagningens uppdrag måste också tydliggöras för gruppen funktionsnedsatta med utvecklingsstörning.