Inledning

Vänsterpartiet har långsiktiga perspektiv och målsättningar, vilka inte alla kan uppnås under en mandatperiod. Vårt program ska alltså inte bara ses som en beskrivning av vår politik för de närmsta fyra åren utan också som en viljeinriktning och en målsättning som i vissa avseenden sträcker sig längre fram än över nästa valperiod.

Inom många delar av samhället så genomförs en valfrihetsomläggning, regleringar tas bort och alternativa verksamheter startas upp, ansvaret för enskilda personer att sätta sig in i bakgrundsinformation och att delta i informationssamhället ökar. Möjligheterna öppnar sig, men inte för alla. De som av olika anledningar inte har förutsättningarna att inkludera sig själva tappar mark. Strängnäs kommun ska se till att alla, utifrån deras individuella situation, ges faktiska förutsättningar att vara med i och känna sig delaktiga i samhället. Det gäller elever med lässvårigheter, de som inte har IT-kunskaper eller egen dator, ungdomar med funktionsnedsättningar som vill idrotta, m.fl.

Vänsterpartiet i Strängnäs kommer även fortsättningsvis att bedriva en politik som syftar till en stark och stabil kommunal verksamhet, med hög kvalitet och effektivitet.
Vi har fått nog av avregleringar, privatiseringar och nedbantningar i offentlig sektor

Vänsterpartiet i Strängnäs är alternativet för de som vill ha en bra kommunal skola och välfungerande social service. Efter att i opposition mot både moderater och socialdemokrater bland annat försökt försvara skolan från nedskärningar så vill vi nu vara med och styra kommunen. Det är vi villiga att göra med partier som delar vår syn på demokrati, jämställdhet och solidaritet under förutsättningen att tidigare nedskärningar återförs till skolan/förskolan, att personaltätheten ökas inom omsorgen och att inga nedskärningar sker för att betala en skattesänkning.

För att kunna genomföra våra krav på utökade resurser för skolan och på högre personaltäthet inom omsorgen så är vi inte främmande för en mindre kommunalskatteökning. Att ha hög kommunalskatt är inget självändamål, effektiviseringar måste genomföras inom den kommunala förvaltningen så att marginaler finns för en åldrande befolkning. I våra budgetförslag under mandatperioden kommer vi däremot inte att föreslå ofinansierade åtgärder eller finansiering baserad på luftslott med framtida möjliga besparingar inräknade.

Ideologisk grundsyn

Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

Det betyder i dagsläget att vi står längst fram i kampen för en hållbar ekologisk utveckling, jämställdhet, välfärd, integritet och trygghet.

Vi kommer att arbeta för att Strängnäs kommuns arbete mot diskriminering förbättras. Som en del av detta tycker vi att all skolpersonal ska genomgå utbildning om funktionshinder samt att kommunala verksamheter HBT-certifieras för att undvika diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.

Alla kommunmedborgare ska behandlas på ett likvärdigt sätt, oavsett etnisk tillhörighet, kön, sexuell orientering, ålder eller funktionsnedsättning

Använd menyn för att hitta de olika avsnitten