Motion – Utredning av förbättrad lärmiljö

Nu har som alla vet skolstruktursutredningen gått till beslut. En utredning som började som en del av krokodilgapshanteringen och syftade till att frigöra pengar för utbildning.

Vi var inte fullt ut nöjda med utredningen och inte med utredningens fokus. För att veta var pengar behövs och för att få bästa effekt så behöver behoven identifieras först. Utredningen och speciellt kompletteringen påbörjade ett sådant arbete, men med en start i pengar och med kort tid så blev det inte tillräckligt.

Vi tror inte heller att den föreslagna organisationen på långa vägar kommer att lösa de problem som skolan har. Den kommer också bidra till att skapa några nya. Vi ser att en lång rad åtgärder för att ge bättre effekt i kombination med ökade resurser behövs framöver.

Vi förstår att de förslag vi egentligen skulle vilja lägga skulle kräva utredningar kring förutsättningarna innan det skulle gå att ta ställning till förslaget. Därför lägger vi denna motion som en utredningsmotion. Vi förväntar oss ett svar där förutsättningarna och nyttan med att genomföra de utredningar vi föreslår vägs mot kostnaderna för att genomföra dem.

Att vi föreslår att kommunstyrelsen ska få uppdraget är för att det inte är fråga om att genomföra åtgärder inom skolan på ett sätt som ligger inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde utan en fråga om utredningar kring aspekter både inom och utanför skolans väggar. Utredningar som lättast finansieras och organiseras från Kommunstyrelsen, på samma sätt som skolstrukturutredningen.

Sjukfrånvaron och fokus på pedagogik

Sjukfrånvaron hos skolpersonalen är en av landets högsta. Det är ett personligt lidande och resulterar även i att Strängnäs skolor tappar kompetent personal. Den stressande arbetsmiljön och ibland en känsla av otillräcklighet har lyfts som skäl för att motståndskraften mot att bli sjuk är lägre.

Vi vill att lärarna får fokusera på att lära ut. I andra kommuner har man provat att avlasta lärarna delar av tjänster, som mentorskap och administrationen kring kontakter med föräldrar, till andra yrkeskategorier som kanske också är bättre lämpade för uppgiften. Ett utökat samarbete med andra kommunala verksamheter, som bibliotek och kulturskola, har också prövats. Vi vill att förutsättningarna i Strängnäs kommun utreds för att ge underlag för åtgärder.

Likaså har rektorernas pedagogiska ledarskap har efterfrågats och nämns i strukturutredningen. Även där finns metoder att flytta rektorernas fokus mer mot pedagogiken genom att se över chefsskapet för icke-pedagogisk personal och för administration.

Vi har tidigare i vår budget föreslagit administrativa chefer eller tjänster för att minska den icke-pedagogiska arbetsbördan för rektorerna. Det skulle underlätta både chefssituationen och ge förutsättningar för mer pedagogiskt ledarskap. Hur detta kan ske, vilka effekter som kan förväntas och vad det skulle kosta vill vi få en utredning av.

Elevhälsan

Skolstruktursutredningen pekade på det orimliga i att vi har en elevhälsa som är underfinansierad och att personalen samtidigt är utspridd på flera enheter.

Vi förstår genom våra kontakter med funktionsrättsrörelsen att elevhälsan idag inte hinner hjälpa till att identifiera alla elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De hinner inte heller med att stötta elever och deras lärare i en utsträckning som skulle varit önskvärd. Detta är ett viktigt område som rätt finansierat inte bara ger elever en bättre skola och livssituation utan som på lång och kort sikt även är samhällsekonomiskt fördelaktig.

Vi vill att det genomförs en utredning för att visa på vilken bemanning och struktur elevhälsan skulle behöva för att de enligt dem själva och lärarna ska kunna lyfta alla de elever som behöver extra stöd.

Utlokaliserade lokaler i den mindre skolstrukturen

Skolstrukturutredningen genomfördes på kort tid, beslutade och ska sedan verkställas snabbt. Detta ställer till vardagssituationen för familjer där barn måste hämtas och lämnas långt ifrån från hemmet, när de under VT 2018 var närmre eller på gångavstånd från hemmet.

Förutsättningarna att fortsätta att använda lokalerna i Länna och Härad för viss utbildning och för fritids bör utredas då det skulle ge en mindre påverkan för barnen. Det skulle också kunna finnas möjlighet till av skolan samordnad transport istället för att enstaka föräldrar hämtar sina barn på olika tider på skolan eller fritids. Det skulle minska transporterna och behovet av skolskjuts för enskilda elever samtidigt som skoldagen sannolikt blir kortare och mer strukturerad för barnen.

Vi föreslår en utredning gällande vilka effekter utlokaliserade lokaler skulle ge för eleverna, personalen och den totala lärmiljön. Likaså vilka ekonomiska konsekvenser en sådan lösning skulle få.

Skolskjutsar för ett mer jämlikt skolval

Någon gång 2009 så var vi ett av få partier som drev att det skulle vara skolskjuts till alla skolor. Detta för att friskolornas socialt segregerande effekt skulle minska. Det kan genomföras på olika sätt. Eskilstunas modell med gratis bussresor till alla ungdomar är ett sätt, en utökning av skolskjutsreglerna ett annat. Rätt till skolskjuts till och från fritids är också en viktig fråga då förutsättningarna för föräldrar att hämta elever på skolan varierar. För att samordnad resa med äldre syskon ska vara möjlig behöver också skolskjuts kunna ske från fritids.

Vi vill se vilka effekter vi kan få på det fria skolvalet om tillgång till skjutsande föräldrar inte blir en faktor i val av skola.

Hanteringen av de lärmiljöförbättrande förslag som kommit

Den aningens missriktade dialogen i skolstruktursutredningen gav många inspel kring hur lärmiljön både fysiskt och organisatoriskt kan förbättras. Med skolor som växer i antalet elever så behöver skolmiljön förbättras fysiskt. Det kan gälla allt från ventilation och ljus till skolgårdens och korridorernas utformning. Det kan också behövas mer icke-pedagogisk personal som kan se alla elever.

Vi vill att utredningen fortsätter på detta spår och konkretiserar vad som skulle kunna förbättras, vilka effekter det skulle ge och vad det skulle betyda i kostnader.

Särskolan

Grundsärskolan var inte en del av utredningen när skolstrukturen för grundskolan utreddes. Grundsärskolan påverkas däremot då den efter beslut angående skolstruktur blir en helt separerad skola.

Vi vill se en utredning av effekterna av det samt förutsättningar och kostnader för att återintegrera särskolan med en grundskola.

 

Vi yrkar på att fullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att …

  1. Genomföra en utredning, enligt ovan beskrivna motiv, för att identifiera metoder för att underlätta både chefssituationen för rektor/lärare och att ge förutsättningar för mer pedagogiskt ledarskap från rektorerna. Utredningen ska visa hur detta kan ske, vilka effekter som kan förväntas och vad det skulle innebära i ökad årlig budget och engångskostnader.
  2. Genomföra en utredning, enligt ovan beskrivna motiv, för att visa på vilken bemanning och struktur elevhälsan skulle behöva för att de enligt dem själva och lärarna på ett effektivt sätt ska kunna bidra till att alla elever når sin fulla potential. Utredningen ska föreslå förbättringsmöjligheter, effekter och årliga löpande kostnader för förslag.
  3. Genomföra en utredning av förutsättningar, effekter på elevernas totala lärmiljö och kostnader med att fortsätta att använda de stängda skolorna i Länna och eventuellt Härads lokaler för viss utbildning och för fritidsverksamhet, utifrån ovan beskrivna motiv.
  4. Genomföra en utredning, enligt ovan beskrivna motiv, av skolskjutsituationen med fokus på effekterna på det fria skolvalet och förutsättningarna för elever med skolskjuts att utnyttja fritids. Utredningen ska föreslå förbättringsmöjligheter, effekter och kostnader.
  5. Genomföra en fortsatt utredning gällande förbättringar i fysisk och organisatorisk lärmiljö som konkretiserar vad som skulle kunna förbättras, vilka effekter det skulle ge och vad det skulle betyda i engångskostnader och löpande årliga kostnader.
  6. Genomföra en utredning de sociala och pedagogiska effekterna av att återintegrera särskolan med en grundskola. Utredningen ska visa förväntade pedagogiska och sociala effekter, förutsättningar samt engångskostnader och löpande årliga kostnader.

 

David Aronsson              Sandra Blanksvärd

Peter Hjukström              Yvonne Knuutinen

Vänsterpartiet Strängnäs

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.