Vänsterpartiet Strängnäs skuggbudget – ramar och mål 2015

Mål och budgetramar för år 2015

Resultatbudget, drift- och investeringsramar utgör de ekonomiska förutsättningarna för nämndernas planering av verksamheten. Kommunfullmäktiges mål och fördelning av budgetramar ska skapa riktning för prioriteringar i nämndernas arbete med mål och budget för år 2015.

Mål 2015

 1. Alla kommunmedborgare ska behandlas på ett likvärdigt sätt, oavsett etnisk tillhörighet, kön, sexuell orientering, ålder eller funktionsnedsättning. Alla i Strängnäs ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla delar av samhället och livet.
 2. Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet och minska energianvändningen mot en långsiktigt hållbar nivå.
 3. Alla barn och unga skall ges goda förutsättningar att utveckla sin fulla förmåga.
 4. Kunskapsnivån höjs genom god kvalitet i hela utbildningskedjan från förskola till högre utbildning. Alla elever som går ut 9:an ska ha godkänt i alla ämnen.
 5. Tryggheten ökar och hälsan förbättras.
 6. Medborgarna ska ha insyn i och inflytande över den dagliga samhälleliga verksamheten.
 7. Strängnäs kommun skapar goda förutsättningar för att alla ska ges möjlighet att delta i ett kulturliv med aktivitet, kreativitet och stor mångfald. Barn och unga kommer först.
 8. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med tydligt ledarskap och stolta medarbetare. Alla som jobbar inom kommunen ska ha rätt till heltid och rätt att slippa delade turer.
 9. Kommunens tjänster och service ska ha sådan omfattning och kvalitet att de av alla kommunmedborgare uppfattas som i princip heltäckande för deras behov.
 10. Den kommunala ekonomin ska vara så stabil att svängningar i den kommunala verksamhetens kvalitet och långsiktiga hållbarhet inte ska uppstå.

Prognos 2014

Årets resultat 2014 beräknas bli ett underskott om 21,3 miljoner kronor att jämföras med budgeterade överskottet om 0,5 miljoner kronor. Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämndens prognoser har försämrats under året. Åtgärder för att minska befarade underskott har inte gett effekter i den omfattning som har krävts. Nämndernas samlade underskott beräknas uppgå till 40 miljoner kronor vid årets slut.

Budget 2015

Nämnderna måste få en budgetram som de klarar att följa med den verksamhet som förväntas. Det är inte långsiktigt hållbart för verksamheten eller kommunen som helhet att en för begränsad budget läggs. Att det alltid är en fråga om nedskärningar för att nå en underfinansierad budget skapar inte en bra verksamhet.

Volymsökningar och nödvändiga kvalitetsförbättringar och verksamhetsomställningar behöver få täckning i budgeten för 2015. Det är viktigt att budgeten visar ett långsiktigt positivt resultat för att finansiera de investeringar som är en effekt av kommunens ökade befolkningsantal.

För att upprätthålla bibehållen kvalitet jämfört med år 2014 behövs en ökning av den totala budgeten med 123,5 miljoner kronor. Bibehållen kvalitet är samma budget som år 2014 uppräknad för prisökningar, löneökningar och volymsökningar (fler barn, fler äldre etc.). Det medför en verksamhet som för den individuella brukaren blir på samma servicenivå som året innan avseende exempelvis personaltäthet.

Ökningen av skatteintäkterna beräknas till 95,6 miljoner kronor. Detta innebär att i grundläget saknas intäkter på ca 30 miljoner kronor per år för att hålla samma kvalitet som tidigare år. Detta beror på volymförändringar som delvis är kopplade till att kommunens befolkning årligen växer med ca 1%, liksom volymförändringar på grund av en åldrande befolkning.

Denna budget utgår från grundläget att kvaliteten på verksamheten inte ska sänkas jämfört med 2014. Däremot ligger ett generellt effektiviseringskrav på 1% utlagt på alla nämnder samt ett generellt besparingskrav på 4% på Kommunstyrelsen.

En skatteökning på 78 öre tillför 54,6 miljoner.

Kommunfullmäktige

Dagens verklighet präglas av ett ökat avstånd mellan allmänhet och politiker. För många människor innebär den också en känsla av maktlöshet inför de små möjligheterna att påverka politiska beslut. Fullmäktige ska göra allt för att bryta denna olyckliga trend. Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har ett särskilt ansvar för demokratin.

Vi vill utveckla och fördjupa den lokala demokratin. Representativ demokrati får aldrig innebära att de direkta kontakterna mellan medborgare och politiker inskränker sig till en valrörelse vart fjärde år, en levande demokrati kräver mer. Det krävs en ständig dialog mellan politiker och befolkning.

          Volymsökningar inkluderade i budget                     (-577 tkr)

Material och utbildning till nya ledamöter                            650 tkr

Effekt av nya pensionsregler för förtroendevalda                 500 tkr

Förbättringar av webbsändningar etc.                                   150 tkr

Inget allmänt val                                                               – 2 127 tkr

Pris-/Löneökningar                                                                200 tkr

            Budget 2015                                                              (11 617 tkr)

Effektiviseringskrav 0%                                                            0 tkr

Budget 2014                                                                     12 247 tkr

Bibehållen kvalitet                                                            11 617 tkr

 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens roll som beredande för fullmäktige behöver stärkas. Beredningarna måste bli öppnare och ha mer faktaunderlag, i enlighet med majoritetsförklaringen.

Mycket av kommunen utvecklingsarbete samlas under Kommunstyrelsen. Det är en viktig långsiktig verksamhet men en anpassning av arbetet behöver ske så att en större del utförs av egen personal och att arbetet fokuseras på verksamhetseffektivitet inom förvaltningen.

        Volymsökningar inkluderade i budget                   (5 747 tkr)

Strängnäs Business Park                                                        700 tkr

E-tjänstportal                                                                           75 tkr

Kollektivtrafik                                                                    3 222 tkr

Effekt av nya pensionsregler för förtroendevalda                   50 tkr

Pris-/Löneökningar                                                             1 700 tkr

        Kvalitetsförbättringar                                              (2 400 tkr)

Beslutsstödssystem                                                                850 tkr

Sociala krav i upphandling                                                      50 tkr

Systematiskt arbetsmiljöarbete                                           1 500 tkr

        Budget 2015                                                               110 625 tkr

4% effektiviseringskrav                                                    – 4 619 tkr

Politisk organisation                                                         – 2 700 tkr

Nuvarande prognostiserad kostnad under budget           – 2 000 tkr

Budget 2014                                                                   115 465 tkr

Bibehållen kvalitet                                                           119 212 tkr

Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden är kommunens till kostnader sett största nämnd och påverkar direkt en stor del av kommunen medborgare, antingen som elever, föräldrar eller personal. En välfungerande skola är avgörande för kommunen och inte minst de barn som växer upp till framtidens arbetande befolkning.

Strängnäs skolor präglas av en stor socioekonomisk segregation till följd av det fria skolvalet. Det stora antalet friskolor gör också att skolan blir ekonomiskt ineffektiv och pedagogiskt svårstyrd med fluktuationer i elevantal på enskilda enheter.

Skolan har utmaningar i form av flera sjunkande indikatorer, exempelvis anser bara 18% av eleverna i årskurs 8 att de får hjälp av lärarna när de behöver hjälp med skolarbetet. Budgetmedel tillförs för att kunna öka antalet assisterande lärare.

För att förskolan ska ha en pedagogiskt roll för alla barn inkluderas budgetmedel för att öka vistelsetiden för de barn som har föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga med elevens syskon till 30 timmar. Budgetmedel tillförs för att öka personaltätheten vid ökad vistelsetid.

        Volymsökningar inkluderade i budget                   (51 985 tkr)

Fler elever i förskola                                                              6 922 tkr

Fler elever i grundskolan                                                     19 065 tkr

Fler barn i fritidsverksamhet                                                 4 982 tkr

Färre elever i gymnasiet                                                       -1 708 tkr

Ökad modersmålsundervisning                                                500 tkr

Ökat antal elever med skolskjuts                                             325 tkr

Fler elever i särskola                                                              1 355 tkr

SFI                                                                                        2 106 tkr

Ökat behov av elevhälsoresurs                                                 500 tkr

Pris-/Löneökningar                                                              17 700 tkr

        Kvalitetsförbättringar                                                 (8 150 tkr)

Ökad vistelsetid                                                                    3 700 tkr

Ökad personaltäthet grundskola                                           4 450 tkr

         Budget 2015                                                                 813 508 tkr

1% effektiviseringskrav                                                      – 7 631 tkr

Budget 2014                                                                     763 124 tkr

Bibehållen kvalitet                                                             812 989 tkr

Socialnämnden

Socialnämnden är en leverantör av omsorg, vård, folkhälsa och jämställdhet.

Budgeten för Socialnämnden har under flera år varit underbudgeterad med stora nedskärningskrav på verksamheten in på varje nytt år.

Nämnden har under flera år gått med underskott av varierande orsaker. Orsaker har varit felaktiga prognoser för bostadsanpassning och försörjningsstöd samt svårigheter att anpassa personalstyrkan till budgeten utan att bryta mot lagstiftning eller orsaka sjukskrivningar när andelen äldre med privata utförare av hemtjänst ökat i förhållande till budgeterad nivå för året.

Det finns ett behov i verksamheten att öka antalet demensplatser.

En omställning till mindre arbetsgrupper och mer eget handläggningsstöd i enlighet med förslagen i den genomgång som har gjorts av förvaltningens verksamhet behöver genomföras i närtid för att få ned kostnader och sjukfrånvaro.

 

        Volymsökningar inkluderade i budget                   (56 450 tkr)

Ökning anhörigstöd                                                                 900 tkr

Ökning boendestöd/servicelägenheter                                  3 000 tkr

Förändringar LSS/personligt stöd                                         4 700 tkr

Ökning aktivitetsstöd (ungdomar under 19 år)                     1 050 tkr

Jobbtorget                                                                             2 500 tkr

Ökning vårdinsatser                                                              6 400 tkr

Ökning hemsjukvård                                                             1 700 tkr

Hemtjänst (volymsökning, underbudgetering)                   20 900 tkr

Pris-/Löneökningar                                                              15 300 tkr

        Kvalitetsförbättringar                                               (19 550 tkr)

Åtgärdsplan socialkontoret                                                 15 450 tkr

Ökad nattbemanning boenden                                              4 100 tkr

         Budget 2015                                                                 656 682 tkr

1% effektiviseringskrav                                                      – 5 814 tkr

Budget 2014                                                                     581 446 tkr

Bibehållen kvalitet                                                             642 996 tkr

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden har ett viktigt uppdrag i att låta kulturen bli en positiv faktor i allas liv. Strängnäs kommun ska skapa goda förutsättningar för att alla ska ges möjlighet att delta i ett kulturliv med aktivitet, kreativitet och stor mångfald, med fokus på barn och unga i första hand.

        Volymsökningar inkluderade i budget                        (900 tkr)

Ökande e-boklån                                                                      300 tkr

Pris-/Löneökningar                                                                   600 tkr

        Kvalitetsförbättringar                                                 (2 120 tkr)

Socialbibliotekarie                                                                    490 tkr

Ökad medieanslag till riksgenomsnitt                                      460 tkr

Kulturskolan (Bild&form, Nycirkus, dans)                             340 tkr

Kulturskolan (fler elever sång/gitarr)                                       230 tkr

Allmänkulturell programverksamhet                                        600 tkr

        Budget 2015                                                                   32 993 tkr

1% effektiviseringskrav                                                         – 301 tkr

Budget 2014                                                                       30 074 tkr

Bibehållen kvalitet                                                               31 174 tkr

 

Teknik och servicenämnden

I nämndens uppdrag ingår att hålla allmänna ytor och vägar i ett bra skick. Det är en fråga om allt från att skapa ett bra intryck för de som besöker kommunen till att öka känslan av trygghet och säkerhet för de som rör sig i tätorterna. Nämnden har också ansvaret för en viktig verksamhet i form av kommunens tillagning och distribution av mat.

          Volymsökningar inkluderade i budget                     (4 983 tkr)

Fler fastigheter/ytor, ökade driftskostnader                         1 508 tkr

Ökade IT-kostnader, e-tjänster                                             1 175 tkr

Pris-/Löneökningar                                                                2 300 tkr

          Kvalitetsförbättringar                                                 (1 260 tkr)

Ekologisk mat                                                                          360 tkr

Närodlad mat                                                                           300 tkr

Måltidsutvecklare                                                                     600 tkr

          Budget 2015                                                                 120 274 tkr

1% effektiviseringskrav                                                      – 1 180 tkr

Budget 2014                                                                     118 049 tkr

Bibehållen kvalitet                                                             123 497 tkr

 

Samhällsbyggnadsnämnden

I samhällsbyggnadsnämnden samlas kommunens samhällsplanering i form av detaljplaner, samhällsanalyser och bygglov samt hållbar utveckling, miljöstrategi och kommunekolog. Nämnden gör det praktiska arbetet för att styra utökningen av Strängnäs kommun på ett hållbart sätt.

         Volymsökningar inkluderade i budget                     (1 820 tkr)

Diverse volymsökningar                                                        1 420 tkr

Pris-/Löneökningar                                                                   400 tkr

          Kvalitetsförbättringar                                                    (283 tkr)

E-tjänstportal                                                                            150 tkr

Regional samverkan                                                                 133 tkr

          Budget 2015                                                                   14 534 tkr

1% effektiviseringskrav                                                         – 110 tkr

Flera delar av den tidigare Nämnden för hållbart samhälle har tillförts nämnden, vilket gör jämförelser med tidigare år missvisande.

 

Miljötillsynsnämnden

Miljötillsynsnämnden är samhällets kontroll av att verksamheter, företag och privatpersoner följer de lagar som Riksdagen stiftat för att skydda vår natur och miljö. I en expanderande kommun som vill exploatera naturnära områden eller tidigare industrimark behövs en intern miljökontroll som är fristående från övriga nämnder och verksamheter.

           Volymsökningar inkluderade i budget                        (400 tkr)

Pris-/Löneökningar                                                                   400 tkr

            Kvalitetsförbättringar                                                    (240 tkr)

Deltagande i VA-plan                                                                40 tkr

Skydd av dricksvattentäkter                                                    100 tkr

Kartläggning av förorenade områden                                      100 tkr

           Budget 2015                                                                      4 820 tkr

Effektiviseringskrav 0%                                                               0 tkr

Flera delar men inte alla av den tidigare Nämnden för hållbart samhälle finns i nämnden, vilket gör jämförelser med tidigare år missvisande.

Övriga antaganden

 • Hyreskostnader motsvarande 10,4 miljoner kronor budgeteras centralt på finansförvaltningen och nämnderna tilldelas budget när lokalen tas i bruk
 • Pensionskostnader om 39, 5 miljoner kronor
 • Exploateringsvinster uppgår till 8 miljoner kronor
 • Central lönepott om 6,5 miljoner kronor
 • Personalomkostnadspålägg om 38,46 % är oförändrat jämfört med 2014
 • Ingen ekonomisk buffert

Investeringar

Kommunens investeringsnivå sänks från 90 miljoner till 53 miljoner 2015,

i enlighet med KS förslag till beslut i ärendet (KS/2014:504-0061).

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.