Pressmeddelande: Vänsterpartiet Strängnäs förslag till budget för 2012

Pressmeddelande

Vänsterpartiet Strängnäs alternativa årsplan med budget för 2012

Vänsterpartiet kommer på tisdag den 31/5 publicera sitt förslag på årsplan och budget för 2012, detta sker på strangnas.vansterpartiet.se. I den beskriver vi hur vi anser att kommunen och dess bolag ska drivas och vilken servicenivå vi förväntar oss för den budget vi föreslår.

Skillnaderna mot majoritetens förslag är inte enorma men dock av betydande karaktär. Den totala budgeten för nämnderna, exkl. löneuppräkning, är 46 miljoner större än majoritetens förslag. Detta utrymme har skapats genom att vi föreslår att den kommunala skattesatsen ökas med 60 öre (till 22,33 kr) samt att vi budgeterar ett mindre överskott än vad majoriteten gör. Vänsterpartiet anser fortfarande att den höjning av kommunalskatten med 90 öre skulle ha varit 1:50 kr. Att denna nivå var korrekt anser vi fortfarande och detta bekräftas av att de nödvändiga åtgärderna för 2012 skulle kunna genomföras med en sådan skattenivå. Vi föreslår också en antal mindre besparingsåtgärder där den största är sänkta arvoden till hel och deltidsarvoderade politiker.

Den avgörande skillnaden mot majoritetens förslag på budget är att Vänsterpartiets kompenserar nämnderna så att 2011 års kvalitetsnivå kan upprätthållas. Vi ser till skillnad från majoriteten inga möjligheter för Barn och Utbildningsnämnden eller Socialnämnden att göra besparingar. De nödvändiga kvalitetsförbättringarna måste gå före. I majoritetens förslag finns inga utrymmen för förbättringar och personaltätheten inom vård och omsorg kommer att behöva sänkas på grund av generella besparingskrav. Att majoriteten heller inte förefaller ha beaktat kostnaderna som det nya läraravtalet medför samt införandet av lärarlegitimation gör att kostnader på nära 15 miljoner tillkommer utan att BUN kompenseras för det. Totalt innebär majoritetens förslag att Socialnämnden saknar knappt 12 miljoner och Barn- och Utbildningsnämnden knappt 13 miljoner för att upprätthålla 2011 års nivå.

Vänsterpartiet föreslår också samma satsningar på skollokaler som majoriteten med skillnaden att vi även föreslår ökade resurser för den faktiska verksamheten. Bra lärare, acceptabla löner och mindre klasser för god pedagogisk miljö är minst lika viktigt som upprustade lokaler. En investering i upprustning av lokaler sker trots att vi anser att detta är något som fastighetsbolaget ska hantera genom sin planering och hyressättning. Kraven på bolaget kring låga hyror och ekonomisk avkastning har som vi ser det skapat detta behov.

Vi kan inte se hur majoriteten, och speciellt Socialdemokraterna, kan vidhålla att låg skatt är viktigare än att uppfylla behov och vallöften vad det gäller personaltäthet. Det är beklämmande att majoriteten berömmer sig själva för att de lappar resultatet av förd politik gällande fastigheter samtidigt som det görs generella nedskärningar även inom skola, vård och omsorg.

Huvudpunkter i Vänsterpartiets budget följer nedan (sid 2) och en detaljerad redovisning av nämndbudget samt jämförelse mellan Vänsterpartiet förslag, bibehållen kvalitet och majoritetens förslag (sid 3).

 

Frågor kan ställas till David Aronsson på tel 070-3627050 eller företrädesvis via [email protected]

Huvudpunkter i budgeten

Utgångspunkten för budgeten är bibehållen kvalitet jämfört med 2011 med de åtgärder som definierats av nämnder och förvaltning.  Vi ser dock full kompensation för ingångna nationella kollektivavtal inom utbildningsområdet som att bibehålla befintlig kvalitet (9,3 miljoner). Utöver det föreslår vi följande satsningar.

Kommunstyrelsen

 • Jämställdhetssatsning i löneförhandlingar
 • Kollektivtrafiksatsningar
 • Sänkta politiska arvoden

Barn och utbildningsnämnden

 • Ökad personaltäthet inom förskola och grundskola

Kulturnämnden

 • Höjt medieanslag
 • Socialbibliotekarie anställs
 • Förlängt öppethållande på biblioteken
 • Minskade köer till piano- och gitarrkurser

Nämnden för hållbart samhälle

 • Utökning med tjänst för tillgänglighet och jämställdhetsarbete

Plan och byggnämnden

 • Åtgärdande av eftersläpning med att åtgärda hinder i den offentliga miljön (tillgänglighet)

Socialnämnden

 • Ökad bemanning inom särskilt boende
 • Inga effektiviseringskrav

Teknik och fritidsnämnden

 • Lokaleffektivisering
 • Ökad avgift för felparkering

Skatteökning 60 öre

Nämndbudget 2012 

(tusen kr)

Vänsterpartiets förslag 

Bibehållen kvalitet* Majoritetens förslag Vänsterpartiet i förhållande till majoriteten Majoriteten i förhållande till bibehållen kvalitet
Kommunfullmäktige 9 317 9 317 9228 89 -89
Kommunstyrelse 96 105 97 780 108941 -12 836 11 161
Barn- och utbildningsnämnd 735 552 715 552 702721 32 831 -12 831
Socialnämnd 539 251 529 651 518038 21 213 -11 613
Kulturnämnd 26 610 24 400 24700 1 910 300
Plan och byggnämnd 7 952 8 394 8249 -297 -145
Nämnden för hållbart samhälle 4 737 3 976 4936 -199 960
Teknik- och fritidsnämnd 104 892 104 612 101217 3 675 -3 395
Summa nämnder** 1 550 059 1 519 325 1503672 46 386 -15 652

*I ”Bibehållen kvalitet” ingår uppräkningar av löner och priser samt volymsrelaterade kostnader enligt nämndernas/förvaltningens definition, med skillnaden att vi inkluderar kostnaden för det nya läraravtalet eftersom vi uppfattat det som SKL:s uppmaning att detta ska uppfyllas.

**I redovisningen per nämnd ingår inte löneuppräkning för att de ska vara jämförbara med majoritetens förslag, 25643 tkr tillkommer i totalen för nämnderna i båda förslagen och i ”bibehållen kvalitet”.

 

Du gillar kanske också...

2 svar

 1. 31 augusti, 2011

  […] presenterade genom vårt förslag till preliminär budget ett alternativ till att göra ineffektiva nedskärningar i en redan slimmad verksamhet. Vad vi […]

 2. 3 september, 2011

  […] Vi har också i vårt förslag till budget tagit upp besparingar på KS på 5,4 miljoner, hälften i många små förslag som förvaltningen själva tagit upp och andra hälften i minskad politisk organisation. Jag kan bara konstatera att vi inte tog i tillräckligt mycket. Det finns ytterligare minst 5 miljoner att flytta till skolan utan att det påverkar den administration som behöver vara effektiv och välfungerande för att stötta övriga mer operativa verksamheter (som skola och äldrevård och näringsliv). Detta kommer att återfinnas i vårt slutgiltiga förslag till budget. […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.